Begroting 2020

Paragraaf Lokale heffingen

Belangrijkste ontwikkelingen in 2020

Gemeentelijk beleid
Uitgangspunt voor de Onroerende-zaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting is een trendmatige aanpassing van de begrote opbrengst, dat wil zeggen een mutatie als gevolg van de algemene prijsontwikkeling conform de korte termijnraming van het CPB.
Voor 2020 leidt de trendmatige aanpassing van deze begrote opbrengsten tot een verhoging van 1,4%.
Voor de overige belastingen en heffingen geldt als uitgangspunt dat deze kostendekkend in de begroting worden verwerkt. Dit is conform de begrotingsrichtlijnen 2020 zoals die door de raad zijn vastgesteld.

Afvalstoffenheffing
Uit bovenstaande blijkt dat het uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is kostendekkend in de begroting verwerken. Als gevolg van de groei van Houten stijgen de lasten voor afvalinzameling geleidelijk (formatieve inspanning en budgetten). Daarnaast is er sprake van fors hogere verbrandingsbelasting opgelegd door het Rijk en is de opslag en het verwerken van kunststof duurder geworden. Ook is de bijdrage vanuit de verpakkingenindustrie verlaagd. De totaal begrote kosten (saldo van opbrengsten en uitgaven) van de afvalinzameling bedragen voor 2020 € 4,555 miljoen. Dit is een stijging van € 0,46 miljoen ten opzichte van 2019. Op basis hiervan is het tarief voor meerpersoonshuishoudens van de afvalstoffenheffing voor 2020 op € 249,72 (2019: € 229,68) berekend. Dit is een stijging van 8,7% ten opzichte van 2019.

Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort
Voor 2020 worden de volgende inkomsten verwacht. Ter vergelijking zijn cijfers uit voorgaande jaren opgenomen.

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019*

Begroting 2020

% van de totale opbrengst

01. Afvalstoffenheffing

3.450.660

4.097.179

4.554.608

21,3%

02. Hondenbelasting

158.457

174.619

177.064

0,8%

03. Leges algemeen

1.777.227

1.925.288

1.279.305

6,0%

04. Lijkbezorging

112.497

144.794

147.402

0,7%

05. Marktgelden

1.700

3.369

3.416

0,0%

06. Onroerend zaakbelasting

12.433.621

12.474.139

12.528.379

58,5%

07. Rioolheffing

2.361.756

2.464.218

2.558.897

11,9%

08. Toeristenbelasting

182.146

200.000

172.406

0,8%

Totale opbrengst

20.478.065

21.483.606

21.421.477

100,0%

* Stand na 1e Bestuursrapportage 2019

De verdeling van de inkomsten uit de lokale heffingen voor de gemeente Houten ziet er voor 2020 als volgt uit:

Lokale lastendruk
In onderstaande tabel wordt de verwachte lokale lastendruk in Houten in 2020 weergegeven. Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Voor de berekening van de onroerend-zaakbelasting is uitgegaan van een trendmatige aanpassing van het tarief.

Lokale lastendruk

Omschrijving

Rekening 2017

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Afvalstoffenheffing

197

197

231

250

Rioolheffing

110

112

114

116

Totaal gebruiker

307

309

345

366

OZB-eigenaar gedeelte

380

379

375

381

Totaal eigenaar / gebruiker

687

688

720

747

Om een beeld te geven van hoe de lokale lasten zich vanaf 2015 hebben ontwikkeld zijn hieronder de tarieven afvalstoffenheffing, rioolheffing en ozb/eigenaar grafisch weergegeven.

Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO voor 2019 hanteert, staat de gemeente Houten op de 128e plaats (€ 730). In 2018 was dit de 100e plaats. Provinciaal staat Houten op de 8e plaats (2018: 7e).
In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2019 opgenomen.

Vergelijking woonlasten mphh

Omschrijving

Woonlasten hh Coelo

Procentuele vergelijking

Positie ranglijst

Landelijk goedkoopste gemeente (Gilze en Rijen)

511

70%

1

Gemeente Houten

730

100%

128

Landelijk duurste gemeente (Bloemendaal)

1446

198%

372

Provinciaal goedkoopste gemeente (Ronde Venen)

568

78%

1

Gemeente Houten

730

100%

8

Provinciaal duuste gemeente (Bunnik)

967

133%

26

Indicatoren
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde relevante BBV-indicatoren binnen het taakveld 'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)' per 1 januari van het betreffende jaar opgenomen.

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

Gemeentelijke woonlasten in euro eenpersoonshuishouden (BBV)

Coelo

554

561

560

588

X*

Gemeentelijke woonlasten in euro meerpersoonshuishouden (BBV)

Coelo

681

687

687

730

X*

Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 (BBV)

CBS

254

278

301

317

X*

* Gegevens uit Waarstaatjegemeente, cijfers 2020 nog niet bekend.

Kostenonderbouwing gemeentelijke heffingen
Voor de rioolheffing en de afvalheffing volgen hieronder de verplichte kostenonderbouwing:

Berekening van kostendekkendheid riolen

2020

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

-2.165.002

Inkomsten taakveld(en, excl. Heffingen

18.671

Netto kosten taakveld

-2.146.331

Toe te rekenen kosten:

-252.973

Overhead incl. (omslag)rente

-159.593

BTW

Totale kosten

-2.558.897

Opbrengst heffingen

2.558.897

Dekking

100%

Berekening van kostendekkendheid afval

2020

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

-4.697.152

Inkomsten taakveld(en, excl. Heffingen

1.018.230

Netto kosten taakveld

-3.678.922

Toe te rekenen kosten:

-391.364

Overhead incl. (omslag)rente

-484.322

BTW

Totale kosten

-4.554.608

Opbrengst heffingen

4.554.608

Dekking

100%

Kwijtscheldingsbeleid
Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige regels wordt rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan alleen kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), rioolheffing en in zeer uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend. De beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken is met de uitplaatsing van Belastingen vanaf 2015 ondergebracht bij de BghU.

In onderstaande tabel zijn de totaalbedragen van de verleende en verwachte kwijtschelding opgenomen:

Heffingsjaar

Rekening 2017

Rekening 2018

Begroting 2019*

Begroting 2020

Kwijtgescholden bedrag

188.846

189.505

144.861

146.889

* Stand na 1e Bestuursrapportage 2019

ga terug