Begroting 2020

Paragraaf Ombuigingen

1. Inleiding

Bij de perspectiefnota 2020 is geconstateerd dat om tot een structureel sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 te komen naast de ombuigingen op jeugdhulp en Wmo nog aanvullende ombuigingen nodig. De ombuigingen moeten gevonden worden op andere beleidsterreinen dan jeugdhulp en Wmo.
Op basis van de perspectiefnota 2020 zijn deze geprognosticeerd op minimaal structureel € 500.000 in 2020 oplopend tot minimaal structureel € 1,5 miljoen vanaf 2022. Hierdoor ontstaat er ook ruimte voor nieuw beleid en/of om structurele financiële risico’s op te vangen. Na de vaststelling van de perspectiefnota hebben zich een aantal positieve financiële ontwikkelingen voorgedaan (zie algemeen bestuurlijk perspectief). Daarnaast is gekozen om nu direct meer om te buigen dan financieel gezien strikt noodzakelijk. Hierdoor is er nu gelijk sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 én ontstaat er structureel ruimte voor nieuw beleid en/of om structurele financiële risico’s af te dekken. Op basis van de huidige inzichten is het niet nodig om in de perspectiefnota 2021 opnieuw ombuigingsmaatregelen in beeld te brengen omdat de begroting nu dus al structureel in evenwicht is.

In de begroting 2020 zijn twee pakketten ombuigingsmaatregelen uitgewerkt, te weten:

  1. ombuigingsvoorstellen voor jeugdhulp en Wmo met een omvang van circa € 1,3 miljoen in 2020 oplopend tot circa € 1,5 miljoen in 2023;
  2. overige ombuigingsvoorstellen met een structurele omvang van circa € 0,8 miljoen vanaf 2020.

In de tabel hieronder is het totaal van alle ombuigingsvoorstellen weergegeven.

Tabel:   ombuigingsvoorstellen

bedragen x € 1.000

Nr.

Voorstel

2020

2021

2022

2023

Jeugdhulp en Wmo

1

Jeugdhulp: coördinatie van zorg en samenwerking met de 6 grootste aanbieders

100

150

200

250

2

Jeugdhulp: continueren en versterken van de inzet POH-GGZ jeugd in meerdere EMC’s in Houten en de inzet van een SOH-GGZ jeugd

300

300

300

300

3

Jeugdhulp: van residentieel naar gezinsvormen (Regionaal Lekstroom)

100

100

100

100

4

Wmo: besparing op Wmo-hulpmiddelen door meer sturing

70

70

70

70

5

Wmo: ouders laten betalen voor opvang BSO+

100

100

100

100

6

Wmo: beheersen kosten regiotaxi

67

80

7

Jeugdhulp: handhaven en verscherpen contracten

550

550

550

550

8

Wmo: instroom aanscherpen en afschalen uitstroom bevorderen

85

85

85

85

Totaal jeugdhulp en Wmo

1.305

1.355

1.472

1.535

1

Beheer openbare ruimte

150

150

150

150

2

Beheer en onderhoud accommodaties

100

111

111

111

3

Uitgaande subsidies

109

109

109

109

4

Lokale belastingen en heffingen

134

134

134

134

5

Dienstverlening

27

27

27

27

6

Organisatieontwikkeling

73

73

73

73

7

Overige budgetaanpassingen

209

209

209

209

Totaal overige ombuigingen

802

813

813

813

Totaal ombuigingsvoorstellen

2.107

2.168

2.285

2.348

Op de volgende pagina’s zijn bovengenoemde ombuigingsvoorstellen gedetailleerd uitgewerkt.

ga terug