Begroting 2020

Taakvelden BBV per programma

00.

02.

03.

04.

05.

A

Eindtotaal

Samen leven

Duurzame leefomgeving

Goede bereikbaarheid

Veilige leefomgeving

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Code

Taakvelden

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

0.1

Bestuur

1.470

2.715.352

1.470

2.715.352

2.713.882

0.10

Mutaties reserves

112.481

448.289

156.125

1.227.250

1.596.385

1.806.538

902

3.594.558

1.753.412

-1.841.146

0.2

Burgerzaken

496.514

1.103.383

496.514

1.103.383

606.869

0.4

Ondersteuning organisatie

277.671

12.013.165

277.671

12.013.165

11.735.494

0.5

Treasury

75.808

29.126

-4.917

-152.529

70.891

-123.403

-194.294

0.61

OZB woningen

7.794.341

323.611

7.794.341

323.611

-7.470.730

0.62

OZB niet-woningen

4.877.441

298.391

4.877.441

298.391

-4.579.050

0.64

Belastingen Overig

177.064

177.064

-177.064

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

59.370.317

112.000

59.370.317

112.000

-59.258.317

0.8

Overige baten en lasten

52.892

567.100

921.827

541.559

921.827

1.161.551

239.724

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.600.516

2.600.516

2.600.516

1.2

Openbare orde en Veiligheid

31.548

16.557

315.444

362.508

1.246.208

103

23.321

379.168

1.616.521

1.237.353

2.1

Verkeer, wegen en water

400.276

2.044.914

465.973

3.799.447

11.997

40.557

878.246

5.884.918

5.006.672

2.2

Parkeren

15.732

15.732

-15.732

2.5

Openbaar vervoer

11.061

11.061

11.061

3.1

Economische ontwikkeling

301.000

151.763

429.181

301.000

580.944

279.944

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.392.108

7.246.412

7.392.108

7.246.412

-145.696

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

62.525

117.930

62.525

117.930

55.405

3.4

Economische promotie

172.406

172.406

-172.406

4.1

Openbaar basisonderwijs

50.233

134.474

50.233

134.474

84.241

4.2

Onderwijshuisvesting

91.951

2.921.092

91.951

2.921.092

2.829.141

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

235.901

2.202.579

235.901

2.202.579

1.966.678

5.1

Sportbeleid en activering

7.615

1.118.992

7.615

1.118.992

1.111.377

5.2

Sportaccommodaties

1.376.916

2.975.561

1.376.916

2.975.561

1.598.645

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

244.246

1.880.415

46.793

244.246

1.927.208

1.682.962

5.4

Musea

143.995

143.995

143.995

5.5

Cultureel erfgoed

405.954

820.971

405.954

820.971

415.017

5.6

Media

711.508

711.508

711.508

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

29.064

112.222

3.607.681

112.222

3.636.745

3.524.523

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

823.637

5.161.788

823.637

5.161.788

4.338.151

6.2

Wijkteams

3.007.086

3.007.086

3.007.086

6.3

Inkomensregelingen

7.905.312

11.978.998

141.235

27.383

7.905.312

12.147.616

4.242.304

6.4

Begeleide participatie

630.451

630.451

630.451

6.5

Arbeidsparticipatie

794.204

794.204

794.204

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

14.381

3.628.834

14.381

3.628.834

3.614.453

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

244.861

2.438.564

244.861

2.438.564

2.193.703

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9.210.868

9.210.868

9.210.868

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

81.195

81.195

81.195

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.211.675

1.211.675

1.211.675

7.1

Volksgezondheid

2.512.293

2.512.293

2.512.293

7.2

Riolering

2.577.568

2.272.646

2.577.568

2.272.646

-304.922

7.3

Afval

5.572.838

5.092.188

5.572.838

5.092.188

-480.650

7.4

Milieubeheer

2.878

1.742.753

24.958

2.878

1.767.711

1.764.833

7.5

Begraafplaatsen

176.677

140.278

176.677

140.278

-36.399

8.1

Ruimtelijke Ordening

12.153

638.782

12.153

638.782

626.629

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.949.868

4.949.868

4.949.868

4.949.868

8.3

Wonen en bouwen

792.681

2.083.687

792.681

2.083.687

1.291.006

Eindtotaal

11.408.534

52.812.952

22.998.402

32.026.108

1.708.955

5.406.893

374.505

3.912.239

498.087

4.455.949

75.392.688

13.164.482

112.381.171

111.778.623

-602.548

ga terug