Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Omschrijving programma

Een goede bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto, fiets en openbaar vervoer is van groot belang. Daarbij hoort een weginfrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de gebruikers, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit. In regionaal verband besteden we in de overleggen met Rijkswaterstaat, de provincie, U10, ProRail, U-OV en de regiogemeenten continu aandacht aan de belangen van de gemeente Houten. Vanuit mobiliteit leveren we input aan diverse regionale projecten (Ruimtelijk-economisch programma (REP), Programma U Ned) en lokale plannen als de Ruimtelijke Koers. In 2018 en 2019 zijn in U10 verband de Fietsvisie 2.0 en het Knooppunten onderzoek uitgevoerd. In 2020 zal het regionale Uitvoeringsprogramma Fiets worden vastgesteld.

Regionaal wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in bereikbaarheid. Zo zijn wij betrokken bij de voorbereidingen die Rijkswaterstaat treft voor de verbreding van de ring Utrecht (A27/A12). Op 17 juli jongstleden heeft de Raad van State geoordeeld dat het Tracébesluit niet in stand kan blijven, in verband met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit heeft consequenties voor de aanpak en de planning. Een ander rijksproject waar wij bij betrokken zijn, is de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Hier wordt vanaf 2022 mee gestart. Na afronding van deze werkzaamheden wordt een nieuwe fietsbrug over de Lek aangelegd.

In 2017 is Rijkswaterstaat ook akkoord gegaan met de realisatie van een aansluiting van de N421 op de A12 richting Arnhem (alleen in oostelijke richting, dus er komt een driekwart aansluiting). Daarnaast willen wij de wegen die minder geschikt zijn voor doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk ontlasten Voor het buitengebied tussen Bunnik en Houten zijn maatregelen hiervoor vastgelegd in de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten. Voor het Eiland van Schalkwijk zijn hiervoor projecten benoemd in de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk.

De ambities uit het collegeprogramma zijn in het voorjaar van 2019 vastgelegd in het Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid. Dit bestedingsplan beschrijft de kaders waarbinnen mobiliteitsprojecten worden geprioriteerd. Bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten kan hierdoor opnieuw worden afgewogen of de huidige prioritering nog steeds de juiste is.

Als Fietsstad 2018 van Nederland geven wij prioriteit aan de fiets, vooral omdat dit een duurzaam en gezond vervoermiddel is. We gaan in 2020 een apart Programma Fiets vaststellen met de ambities tot 2025. We willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, vooral de ritten korter dan 7,5 kilometer, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Dit vraagt vooral om verbeteringen in het buitengebied.

Voor het autoverkeer leggen we de focus op een goede doorstroming op de hoofdwegen zoals de Rondweg, de provinciale wegen rondom Houten en de A12 en A27. Ook de bereikbaarheid en leefbaarheid in het buitengebied van Houten krijgt aandacht met de uitvoering van acties uit de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk en het integraal maatregelpakket voor het buitengebied Bunnik-Houten.

We willen de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en intensiveren. Dit levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten en een duurzame mobiliteit. We hebben daarbij ook aandacht voor de wensen van ouderen en mindervaliden.

Overzicht verbonden partijen
U10
De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist vormen op dit moment de U10-gemeenten.
De U10-gemeenten willen de goede perspectieven van de regio Utrecht als ontmoetingsplek voor gezond stedelijk leven koesteren, versterken en benutten.
Zij werken daarom op vrijwillige basis samen in U10-verband door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen.
De U-10 bestuurstafel voor duurzame bereikbaarheid bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist.

Deelprogramma's

  • Verkeersbeleid
  • Autoverkeer
  • Fietsverkeer
  • Openbaar vervoer
ga terug