Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2020

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Goede bereikbaarheid

Verkeersbeleid

84.894

1.874

-83.020

Autoverkeer

2.813.094

48.108

-2.764.986

Fietsverkeer

901.459

431.723

-469.736

Openbaar vervoer

11.061

-11.061

Programmabrede kosten

Saldo van baten en lasten programma

3.810.508

481.705

-3.328.803

Mutaties reserves

1.596.385

1.227.250

-369.135

Totaal resultaat programma

5.406.893

1.708.955

-3.697.938

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2018
  • Begroting 2019 primitief.
  • Begroting 2019 (na wijziging).
  • Begroting 2020

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2020 en de begroting 2019 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.