Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Doelstelling 3: Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi)

Doelstelling 3

Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

3

Aantal ritten met de Regiotaxi per jaar

Dashboard Regiotaxi

X

X

X

31.000

27.000*

3

Aantal ritten met de electro-karren per jaar

Jaarverslag Stichting Vervoer

X

X

X

8.000

8.500

* Omdat vanaf 2022 minder budget beschikbaar is voor de Regiotaxi, wordt de komende jaren toegewerkt naar een afname van het gebruik van de Regiotaxi.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We ondersteunen kleinschalig aanvullend vervoer voor kwetsbare inwoners en faciliteren de stichting Vervoer Houten hiervoor. In overleg met Stichting Vervoer Houten wordt gezocht naar mogelijkheden om de electrokar ook toegankelijk te maken voor mensen in een rolstoel.
  • In samenwerking met concessienemer en -verleners vergroten we de bereikbaarheid van OV voor mensen met een beperking.
ga terug