Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Doelstelling 1: Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten

Doelstelling 1

Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

% Inwoners dat tevreden is over busvervoer* naar plaatsen buiten de gemeente Houten

Monitor Sociale Kracht

43%

52%

50%

50%

55%

* Met ingang van de begroting 2021 trachten we ook inzicht te geven in de tevredenheid over het treinvervoer.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Intensief en constructief overleg met de provincie, Prorail, busvervoerders, buurgemeenten en belangengroepen over de voor Houten belangrijke dossiers met betrekking tot OV-bereikbaarheid.
  • Bij de aanpassing van de vervoersplannen worden wensen vanuit Houten nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij de concessieverlener en zo mogelijk kwantitatief onderbouwd.
  • Wij leveren actief input aan de provincie voor de evaluatie van U-Flex (het flexibele openbaar vervoersysteem in Houten-zuid, 't Goy en Schalkwijk) en de evaluatie van de lijnen 43 en 44.
ga terug