Begroting 2020

Programma Samen Leven

Omschrijving programma

Het programma Samen leven omvat een breed spectrum aan onderwerpen. Het heeft betrekking op samenlevingsopbouw, gezondheid, hulp en ondersteuning, maar ook op onderwijs, werk & inkomen, werkgelegenheid, sport en cultuur. Het is gericht op alle inwoners van alle leeftijden.

Hoofddoel van het programma Samen leven is: 'Iedereen doet mee'

Alle inwoners van Houten hebben een veilige plek om te leven, kunnen een zinvol bestaan leiden en nemen naar vermogen deel aan de maatschappij.

De vijf subdoelen zijn:

 1. Mensen in Houten zijn in staat zelfstandig te functioneren en regie te voeren over hun eigen huishouden.
 2. Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een stimulerende, gezonde en veilige omgeving.
 3. Mensen in Houten kunnen naar vermogen meedoen in de samenleving.
 4. Mensen in Houten steunen elkaar en zetten zich in voor hun omgeving.
 5. Mensen in Houten hebben gelijke kansen op gezondheid.

De uitdaging is om een netwerk van zorg en ondersteuning te ontwikkelen, waarmee inwoners zoveel mogelijk thuis worden geholpen. Deze veranderopgave is als volgt samen te vatten:

 • Versterking van het informele netwerk, zoals vrijwilligers, familie en mantelzorgers (de zogenaamde 0e lijn) gericht op het voorkomen van problemen (en zorg);
 • de groep zorgverleners waar iedereen gebruik van kan maken zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapie (de zogenaamde 1e lijn) moet de 0e lijn beter kennen en benutten, zodat minder onnodig gebruik wordt gemaakt van specialisten (2e lijn) door:
  • een werkwijze binnen de 1e lijn die de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken (integraal) benadert
  • soepele in- door en uitstroom tussen 0e, 1e en 2e lijn
  • goede afstemming van zorg met de beschikbare middelen
 • de groep zorgverleners waar een verwijzing voor nodig is, zoals de specialisten of het ziekenhuis (de zogenaamde 2e lijn), moet betere zorg tegen lagere kosten leveren:
  • bieden van zorg in de (woon)omgeving van de inwoner (ambulantisering)
  • ontwikkeling nieuwe woon-zorgvormen
  • versterking samenwerking (coördinatie) zorg binnen één gezin

In de Monitor Sociale Kracht wordt de indicator 'sociale kracht van het collectief van burgers' bepaald door zeven componenten. Deze hebben betrekking op enerzijds de omgeving waarin men leeft en anderzijds op de eigen situatie en deelname aan de maatschappij.

Effectindicator:

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Sociale Kracht.

Monitor Sociale Kracht (score 1-10

7,7

7,7

7,8

7,7

7,8

Overzicht verbonden partijen

 • Gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
 • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Deelprogramma's

 • Toegang en transformatie
 • Jeugd en onderwijs
 • Wmo
 • Werk
 • Inkomen
 • Sport en gezondheid
 • Kunst en cultuur
ga terug