Begroting 2020

Programma Samen Leven

Deelprogramma Toegang en transformatie

Wat willen we bereiken?

De gemeente staat voor de uitdaging om een netwerk van zorg en ondersteuning te ontwikkelen zodat inwoners op maat geholpen worden. We streven ernaar dat deze hulp zoveel mogelijk thuis of in de nabijheid van de inwoner wordt geboden.
De verandering die daarvoor nodig is gaat over:

  • houding en gedrag
  • werkwijzen
  • onderlinge relaties en verhoudingen  

Om dit te kunnen bereiken praten we met inwoners en partijen. Dit gesprek is nodig omdat de veranderopgave juist gaat over houding en gedrag van alle betrokken partijen. In die gesprekken willen we overeenstemming bereiken over de benadering en de opgaven waar we voor staan.

Houten hanteert voor zichzelf en haar partners een aantal leidende principes, waarvan "We willen tegen zo laag mogelijke kosten een zo goed mogelijk resultaat bereiken" één van de belangrijkste is.

Bij verzoeken tot ondersteuning hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We luisteren goed en vragen door, zodat we problemen ook kunnen voorkomen
  • We ondersteunen de inwoner om zelf de leiding te nemen
  • Onze benadering is gericht op mogelijkheden (niet op beperkingen)
  • Eenvoudige vragen worden snel en eenvoudig beantwoord.
  • Bij ingewikkelde vragen houden we het voor de inwoner simpel (één huishouden, één plan, één regisseur).
  • Na de toewijzing van zorg blijven we letten op wat wel en niet nodig is.

Deze leidende principes en uitgangspunten zijn afgesproken met onze partners, zoals het Sociaal Team, van Houten en Co en andere zorgaanbieders.

Onder de noemer 'Houtense Routes' zijn werkafspraken gemaakt tussen met name de partijen die naar zorg verwijzen. Het Sociaal Team speelt vaak een sleutelrol, zoals bij de Houtense route Jeugd en de Houtense route DuurSaam (kwetsbare ouderen).

Doelstellingen