Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 1: Inwoners van Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren en regie te voeren over hun eigen huishouden

Doelstelling 1

Inwoners van Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren, regie te voeren over hun eigen huishouden en de weg (toegang) te vinden naar benodigde (preventieve) ondersteuning.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Zelfredzaamheid*

Monitor Sociale Kracht

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

1

De inwoner weet waar hij/zij met zijn/haar hulpvraag moet zijn % (helemaal) mee eens

CEO Wmo / Jeugd

WMO:74% Jeugd:X

WMO:73% Jeugd:73%

Wmo:78% Jeugd: X**

WMO:75% Jeugd:75%

WMO:78% Jeugd:78%

1

De inwoner ervaart snel geholpen te worden*** (%)

CEO Wmo / Jeugd

WMO:65% Jeugd:X

WMO:66% Jeugd:63%

WMO: 69% Jeugd: X**

WMO:68% Jeugd:65%

WMO:68% jeugd:68%

* Is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in het geval van de voortdurende veranderingen en gevolgen van een (chronische) ziekte of een tegenslag, op alle levensterreinen (score 1-10).

** In 2019 is geen cliëntervaringsonderzoek Jeugd uitgevoerd over 2018. In 2019 wordt een pilot gestart met een nieuw instrument "Evaringwijzer". De formulering van de vraag kan hierdoor wijzigen.

*** Dit kan zijn door zorgaanbieder en/of Sociaal Team.

Betrokkenheid verbonden partijen

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen professionals (huisartsen, GGDrU, Stichting Sociaal Team Houten) in de z.g. Houtense route jeugd. De GGDrU is een belangrijke schakel in de keten als:

  • laagdrempelige basisvoorziening (o.a. consultatiebureau)
  • ondersteuner wanneer er advies of korte begeleiding nodig is
  • signaleerder wanneer er zorgen zijn
  • als verwijzer indien er specialistische zorg nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten, is het belangrijk dat er dicht bij huis via het informele netwerk (zoals vrijwilligers, familie en mantelzorgers) een passend aanbod beschikbaar is. We willen er voor zorgen dat mensen beter het hoofd kunnen bieden aan de  uitdagingen in het leven. Zo voorkomen we dat ze zichzelf niet meer redden en (zwaardere) ondersteuning nodig hebben. Dit vraagt onder meer om een flexibel preventief aanbod, dat passend is bij de vraag van de inwoners en dichtbij huis goed gevonden kan worden.

Stichting Sociaal team Houten is één van de belangrijke partners bij de toegang tot ondersteuning. De belangrijkste ontwikkelopgaven voor Stichting Sociaal Team Houten in 2020 zijn het verbeteren van preventie, het geven van informatie en advies en tot slot het leveren van zorg die passend is bij de ernst van de vraag.  De ontwikkelopgaven worden na uitvoering opgenomen in de reguliere werkzaamheden.

Het sociaal team zal ook een belangrijke rol krijgen bij het uitvoeren van  maatregelen die gericht zijn op kostenbeheersing Jeugd en Wmo.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

Uitvoering en monitoring van een pakket aan maatregelen gericht op kostenbeheersing jeugd en WMO.

ga terug