Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten

Programma

Rekening 2018

Begroting 2019 primitief

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

00. Samen leven

00.01  Toegang & transformatie

4.821.846

107.427

4.714.420

3.856.422

3.856.422

00.02  Jeugd en onderwijs

16.260.260

351.255

15.909.005

14.123.310

378.329

13.744.981

00.03  Wmo

9.769.670

1.781.560

7.988.110

9.836.889

1.507.968

8.328.921

00.04  Werk

1.356.974

283.811

1.073.163

1.474.353

355.205

1.119.148

00.05  Inkomen

12.359.264

8.047.222

4.312.041

12.287.978

7.796.166

4.491.812

00.06  Sport & gezondheid

5.726.340

1.324.883

4.401.457

5.898.999

1.388.792

4.510.207

00.07  Kunst en cultuur

2.402.815

235.230

2.167.585

2.474.104

240.874

2.233.230

00.99  Programmabrede kosten

67.477

67.477

Totaal programma

52.697.168

12.131.387

40.565.782

50.019.532

11.667.334

38.352.198

02. Duurzame leefomgeving

02.01  Woningen

296.165

17.358

278.808

364.647

13.709

350.938

02.02  Commerciële voorzieningen en horeca

518.151

251.210

266.941

551.915

212.745

339.170

02.03  Leefomgeving

7.512.481

3.331.626

4.180.855

7.483.444

3.227.899

4.255.545

02.04  Gebiedsinrichting

13.262.452

11.539.222

1.723.230

26.193.983

24.616.860

1.577.123

02.05  Duurzaamheid & energietransitie

6.672.793

5.250.888

1.421.905

6.341.757

5.223.599

1.118.158

02.06  Landschap en recreatie

375.122

35.673

339.449

425.983

13.399

412.584

02.07  Cultuurhistorie en archeologie

911.621

436.366

475.255

935.312

388.968

546.344

02.99  Programmabrede kosten

313.642

313.642

Totaal programma

29.548.786

20.862.342

8.686.444

42.610.683

33.697.179

8.913.504

03. Goede bereikbaarheid

03.01  Verkeersbeleid

158.725

161.718

-2.992

136.731

715

136.016

03.02  Autoverkeer

4.192.202

208.634

3.983.569

2.853.428

37.028

2.816.400

03.03  Fietsverkeer

947.236

555.666

391.569

890.145

422.392

467.753

03.04  Openbaar vervoer

10.000

5

9.995

10.908

10.908

03.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

5.308.163

926.023

4.382.140

3.891.212

460.135

3.431.077

04. Veilige leefomgeving

04.01  Sociale veiligheid en Openbare orde

1.010.642

328.681

681.961

1.130.888

354.854

776.034

04.02  Fysieke veiligheid

375.812

25.735

350.078

303.529

11.831

291.698

04.03  Crisisbeheersing

2.216.473

2.216.473

2.305.336

2.305.336

04.99  Programmabrede kosten

65.920

65.920

Totaal programma

3.602.927

354.415

3.248.512

3.805.673

366.685

3.438.988

05. Betrokken bij de samenleving

05.01  Politiek en bestuur

2.163.252

702

2.162.550

2.634.083

1.450

2.632.633

05.02  Dienstverlening

1.843.831

925.947

917.884

1.700.638

506.898

1.193.740

05.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

4.007.083

926.649

3.080.434

4.334.721

508.348

3.826.373

Totaal programma's

95.164.128

35.200.817

59.963.311

104.661.821

46.699.681

57.962.140

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

621.167

12.774.224

12.153.057

630.885

12.688.784

12.057.899

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

54.600.540

54.600.540

42.364

57.114.726

57.072.362

Overhead

11.760.921

278.399

-11.482.522

12.100.402

215.506

-11.884.896

Saldo financieringsfunctie

-75.337

18.299

93.636

75.833

43.865

-31.968

Overige baten en lasten

1.183.631

3.263.360

2.079.729

1.980.002

1.125.489

-854.513

Onvoorzien

61.737

-61.737

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

13.490.382

70.934.821

57.444.439

14.891.223

71.188.370

56.297.147

Totaal saldo van baten en lasten

108.654.510

106.135.638

-2.518.872

119.553.044

117.888.051

-1.664.993

Mutatie reserves

00. Samen leven

847.305

2.664.800

1.817.495

500.000

438.637

-61.363

02. Duurzame leefomgeving

2.733.670

1.429.945

-1.303.725

1.159.467

790.694

-368.773

03. Goede bereikbaarheid

2.261.107

2.261.107

2.491.617

1.227.250

-1.264.367

04. Veilige leefomgeving

122.855

122.855

95.000

95.000

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

5.731.162

5.559.747

-171.415

782.154

4.142.625

3.360.471

Totaal mutaties reserves

9.312.137

12.038.454

2.726.317

4.933.238

6.694.206

1.760.968

Resultaat

117.966.647

118.174.092

207.445

124.486.282

124.582.257

95.975

Programma

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020 primitief

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

00. Samen leven

00.01  Toegang & transformatie

4.918.801

45.631

-4.873.170

4.279.361

-4.279.361

00.02  Jeugd en onderwijs

13.980.703

378.329

-13.602.374

15.370.437

378.085

-14.992.352

00.03  Wmo

10.085.295

1.425.601

-8.659.694

10.131.666

1.082.879

-9.048.787

00.04  Werk

1.473.977

355.205

-1.118.772

1.509.608

301.000

-1.208.608

00.05  Inkomen

12.485.173

7.922.761

-4.562.412

12.617.553

7.905.312

-4.712.241

00.06  Sport & gezondheid

5.989.290

1.364.058

-4.625.232

6.283.340

1.384.531

-4.898.809

00.07  Kunst en cultuur

2.588.134

240.874

-2.347.260

2.620.987

244.246

-2.376.741

00.99  Programmabrede kosten

-19.262

19.262

Totaal programma

51.502.111

11.732.459

-39.769.652

52.812.952

11.296.053

-41.516.899

02. Duurzame leefomgeving

02.01  Woningen

264.647

13.709

-250.938

288.210

12.637

-275.573

02.02  Commerciële voorzieningen en horeca

551.915

212.745

-339.170

735.624

177.775

-557.849

02.03  Leefomgeving

9.195.456

4.451.149

-4.744.307

7.835.957

3.378.975

-4.456.982

02.04  Gebiedsinrichting

26.185.133

24.694.080

-1.491.053

14.624.159

12.982.097

-1.642.062

02.05  Duurzaamheid & energietransitie

6.596.538

5.428.380

-1.168.158

6.881.398

5.575.716

-1.305.682

02.06  Landschap en recreatie

425.983

13.399

-412.584

486.777

16.959

-469.818

02.07  Cultuurhistorie en archeologie

939.493

393.149

-546.344

964.966

405.954

-559.012

02.99  Programmabrede kosten

368.719

-368.719

52.892

-52.892

Totaal programma

44.527.884

35.206.611

-9.321.273

31.869.983

22.550.113

-9.319.870

03. Goede bereikbaarheid

03.01  Verkeersbeleid

76.727

12.376

-64.351

84.894

1.874

-83.020

03.02  Autoverkeer

3.935.220

97.028

-3.838.192

2.813.094

48.108

-2.764.986

03.03  Fietsverkeer

2.275.145

1.048.392

-1.226.753

901.459

431.723

-469.736

03.04  Openbaar vervoer

10.908

-10.908

11.061

-11.061

03.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

6.298.000

1.157.796

-5.140.204

3.810.508

481.705

-3.328.803

04. Veilige leefomgeving

04.01  Sociale veiligheid en Openbare orde

1.243.346

354.854

-888.492

1.246.208

362.508

-883.700

04.02  Fysieke veiligheid

313.198

20.500

-292.698

299.845

11.997

-287.848

04.03  Crisisbeheersing

2.329.447

-2.329.447

2.366.186

-2.366.186

04.99  Programmabrede kosten

50.592

-50.592

Totaal programma

3.936.583

375.354

-3.561.229

3.912.239

374.505

-3.537.734

05. Betrokken bij de samenleving

05.01  Politiek en bestuur

2.684.101

1.450

-2.682.651

2.769.926

1.470

-2.768.456

05.02  Dienstverlening

1.715.638

521.898

-1.193.740

1.686.023

496.617

-1.189.406

05.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

4.399.739

523.348

-3.876.391

4.455.949

498.087

-3.957.862

Totaal programma's

110.664.317

48.995.568

-61.668.749

96.861.631

35.200.463

-61.661.168

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

630.885

12.688.784

12.057.899

649.385

13.021.252

12.371.867

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

42.364

57.306.367

57.264.003

112.000

59.370.317

59.258.317

Overhead

12.212.917

199.666

-12.013.251

12.013.165

277.671

-11.735.494

Saldo financieringsfunctie

-55.824

26.933

82.757

-152.529

-4.917

147.612

Overige baten en lasten

1.886.007

1.155.489

-730.518

479.046

921.827

442.781

Onvoorzien

61.737

-61.737

62.513

-62.513

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

14.778.086

71.377.239

56.599.153

13.163.580

73.586.150

60.422.570

Totaal saldo van baten en lasten

125.442.403

120.372.807

-5.069.596

110.025.211

108.786.613

-1.238.598

Mutatie reserves

00. Samen leven

707.445

1.432.767

725.322

112.481

112.481

02. Duurzame leefomgeving

1.169.738

93.811

-1.075.927

156.125

448.289

292.164

03. Goede bereikbaarheid

2.491.617

4.183.855

1.692.238

1.596.385

1.227.250

-369.135

04. Veilige leefomgeving

140.000

140.000

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

1.732.154

5.344.799

3.612.645

902

1.806.538

1.805.636

Totaal mutaties reserves

6.100.954

11.195.232

5.094.278

1.753.412

3.594.558

1.841.146

Resultaat

131.543.357

131.568.039

24.682

111.778.623

112.381.171

602.548

Programma

Begroting 2020

Begroting 2021

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

00.  Samen leven

00.01  Toegang & transformatie

4.279

-4.279

3.894

-3.894

00.02  Jeugd en onderwijs

15.370

378

-14.992

15.254

375

-14.879

00.03  Wmo

10.132

1.083

-9.049

9.986

1.006

-8.980

00.04  Werk

1.510

301

-1.209

1.509

301

-1.208

00.05  Inkomen

12.618

7.905

-4.712

12.527

7.905

-4.622

00.06  Sport & gezondheid

6.283

1.385

-4.899

6.261

1.383

-4.879

00.07  Kunst en cultuur

2.621

244

-2.377

2.619

244

-2.375

00.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

52.813

11.296

-41.517

52.051

11.215

-40.836

02.  Duurzame leefomgeving

02.01  Woningen

288

13

-276

278

13

-265

02.02  Commerciële voorzieningen en horeca

736

178

-558

722

177

-545

02.03  Leefomgeving

7.836

3.379

-4.457

7.963

3.348

-4.616

02.04  Gebiedsinrichting

14.624

12.982

-1.642

22.037

20.420

-1.617

02.05  Duurzaamheid & energietransitie

6.881

5.576

-1.306

6.669

5.579

-1.090

02.06  Landschap en recreatie

487

17

-470

480

17

-463

02.07  Cultuurhistorie en archeologie

965

406

-559

956

406

-550

02.99  Programmabrede kosten

53

-53

56

-56

Totaal programma

31.870

22.550

-9.320

39.160

29.959

-9.201

03.  Goede bereikbaarheid

03.01  Verkeersbeleid

85

2

-83

84

2

-82

03.02  Autoverkeer

2.813

48

-2.765

3.280

48

-3.232

03.03  Fietsverkeer

901

432

-470

992

432

-560

03.04  Openbaar vervoer

11

-11

11

-11

03.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

3.811

482

-3.329

4.367

482

-3.885

04.  Veilige leefomgeving

04.01  Sociale veiligheid en Openbare orde

1.246

363

-884

1.247

363

-884

04.02  Fysieke veiligheid

300

12

-288

298

12

-286

04.03  Crisisbeheersing

2.366

-2.366

2.348

-2.348

04.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

3.912

375

-3.538

3.893

375

-3.518

05.  Betrokken bij de samenleving

05.01  Politiek en bestuur

2.770

1

-2.768

2.743

1

-2.741

05.02  Dienstverlening

1.686

497

-1.189

1.767

486

-1.280

05.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

4.456

498

-3.958

4.509

488

-4.022

Totaal programma's

96.862

35.200

-61.661

103.981

42.518

-61.462

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

649

13.021

12.372

652

13.026

12.373

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

112

59.370

59.258

112

58.971

58.859

Overhead

12.013

278

-11.735

12.143

278

-11.866

Saldo financieringsfunctie

-153

-5

148

-253

35

288

Overige baten en lasten

479

922

443

29

701

672

Onvoorzien

63

-63

63

-63

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

13.164

73.586

60.423

12.746

73.011

60.265

Totaal saldo van baten en lasten

110.025

108.787

-1.239

116.727

115.529

-1.198

Mutatie reserves

00.  Samen leven

112

112

29

29

02.  Duurzame leefomgeving

156

448

292

156

492

336

03.  Goede bereikbaarheid

1.596

1.227

-369

1.700

1.780

80

04.  Veilige leefomgeving

A  Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

1

1.807

1.806

1

1.326

1.325

Totaal mutaties reserves

1.753

3.595

1.841

1.857

3.628

1.770

Resultaat

111.779

112.381

603

118.584

119.156

572

Programma

Begroting 2022

Begroting 2023

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

00.  Samen leven

00.01  Toegang & transformatie

3.891

-3.891

3.891

-3.891

00.02  Jeugd en onderwijs

15.533

373

-15.161

15.452

370

-15.083

00.03  Wmo

9.831

1.006

-8.825

9.816

929

-8.887

00.04  Werk

1.537

301

-1.236

1.562

301

-1.261

00.05  Inkomen

12.527

7.905

-4.622

12.527

7.905

-4.622

00.06  Sport & gezondheid

6.237

1.381

-4.856

6.373

1.379

-4.993

00.07  Kunst en cultuur

2.617

244

-2.372

2.548

244

-2.304

00.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

52.173

11.210

-40.963

52.169

11.129

-41.041

02.  Duurzame leefomgeving

02.01  Woningen

278

13

-265

277

13

-265

02.02  Commerciële voorzieningen en horeca

721

176

-545

720

176

-545

02.03  Leefomgeving

7.951

3.322

-4.629

7.916

3.276

-4.640

02.04  Gebiedsinrichting

13.129

11.512

-1.617

10.904

9.287

-1.617

02.05  Duurzaamheid & energietransitie

6.667

5.577

-1.090

6.657

5.567

-1.090

02.06  Landschap en recreatie

481

17

-464

483

17

-466

02.07  Cultuurhistorie en archeologie

956

406

-550

956

406

-550

02.99  Programmabrede kosten

74

-74

74

-74

Totaal programma

30.256

21.022

-9.233

27.988

18.742

-9.246

03.  Goede bereikbaarheid

03.01  Verkeersbeleid

84

2

-82

84

2

-82

03.02  Autoverkeer

3.280

48

-3.232

3.279

48

-3.230

03.03  Fietsverkeer

991

432

-560

991

432

-559

03.04  Openbaar vervoer

11

-11

11

-11

03.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

4.366

482

-3.884

4.364

482

-3.882

04.  Veilige leefomgeving

04.01  Sociale veiligheid en Openbare orde

1.247

363

-884

1.246

363

-884

04.02  Fysieke veiligheid

297

12

-285

297

12

-285

04.03  Crisisbeheersing

2.360

-2.360

2.401

-2.401

04.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

3.904

375

-3.530

3.944

375

-3.570

05.  Betrokken bij de samenleving

05.01  Politiek en bestuur

2.801

1

-2.799

2.757

1

-2.755

05.02  Dienstverlening

1.793

517

-1.276

1.766

400

-1.365

05.99  Programmabrede kosten

Totaal programma

4.593

518

-4.075

4.522

402

-4.120

Totaal programma's

95.292

33.607

-61.686

92.988

31.128

-61.859

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

661

13.078

12.416

665

13.143

12.478

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

112

59.340

59.228

112

60.281

60.169

Overhead

12.203

278

-11.926

12.190

278

-11.913

Saldo financieringsfunctie

-324

30

354

-378

10

388

Overige baten en lasten

-91

682

773

-92

682

774

Onvoorzien

63

-63

64

-64

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

12.625

73.407

60.782

12.562

74.394

61.832

Totaal saldo van baten en lasten

107.917

107.013

-904

105.549

105.523

-27

Mutatie reserves

00.  Samen leven

29

29

29

29

02.  Duurzame leefomgeving

156

492

336

163

492

329

03.  Goede bereikbaarheid

1.804

1.780

-24

1.897

1.780

-117

04.  Veilige leefomgeving

A  Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

1.068

1.068

72

72

Totaal mutaties reserves

1.960

3.370

1.410

2.060

2.374

314

Resultaat

109.877

110.384

506

107.610

107.897

287

ga terug