Begroting 2020

Programma, deelprogramma en product

Programma

Begroting 2020

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

00. Samen leven

Deelprogramma 00.01  Toegang & transformatie

00.01.01  Sociale basisvoorzieningen

215.053

-215.053

00.01.02  Eerstelijns ondersteuning

4.064.308

-4.064.308

Totaal deelprogramma 00.01  Toegang & transformatie

4.279.361

-4.279.361

Deelprogramma 00.02  Jeugd en onderwijs

00.02.01  Sociale basisvoorzieningen

1.164.778

-1.164.778

00.02.02  Eerstelijns ondersteuning

34.104

-34.104

00.02.03  Tweedelijns ondersteuning

8.135.246

-8.135.246

00.02.04  Bescherming en veiligheid

1.211.675

-1.211.675

00.02.05  Eigen bijdrage

00.02.06  Leerlingenvervoer

635.055

555

-634.500

00.02.07  Instandhouding onderwijs en scholen

3.047.588

142.184

-2.905.404

00.02.08  Leerplicht

193.546

55.631

-137.915

00.02.10  Lokaal onderwijsbeleid

948.445

179.715

-768.730

Totaal deelprogramma 00.02  Jeugd en onderwijs

15.370.437

378.085

-14.992.352

Deelprogramma 00.03  Wmo

00.03.01  Sociale basisvoorzieningen

4.371.424

823.637

-3.547.787

00.03.02  Eerstelijns ondersteuning

00.03.03  Tweedelijns ondersteuning

5.668.389

14.381

-5.654.008

00.03.04  Bescherming en veiligheid

81.195

-81.195

00.03.05  Eigen bijdragen

10.658

244.861

234.203

Totaal deelprogramma 00.03  Wmo

10.131.666

1.082.879

-9.048.787

Deelprogramma 00.04  Werk

00.04.03  Tweedelijns ondersteuning

1.328.954

-1.328.954

00.04.04  Werk en Participatie

28.891

-28.891

00.04.05  Marketing en acquisitie

151.763

301.000

149.237

Totaal deelprogramma 00.04  Werk

1.509.608

301.000

-1.208.608

Deelprogramma 00.05  Inkomen

00.05.03  Sociale basisvoorziening jeugd

404.620

-404.620

00.05.04  Informele ondersteuning

233.935

-233.935

00.05.06  Participatiewet algemeen

1.767.144

-1.767.144

00.05.07  Participatiewet inkomensdeel

8.741.521

7.825.462

-916.059

00.05.08  Armoedebeleid

1.470.333

79.850

-1.390.483

Totaal deelprogramma 00.05  Inkomen

12.617.553

7.905.312

-4.712.241

Deelprogramma 00.06  Sport & gezondheid

00.06.01  Gezondheidsbeleid

2.188.787

-2.188.787

00.06.03  Sport

4.094.553

1.384.531

-2.710.022

Totaal deelprogramma 00.06  Sport & gezondheid

6.283.340

1.384.531

-4.898.809

Deelprogramma 00.07  Kunst en cultuur

00.07.01  Kunst en cultuur

2.620.987

244.246

-2.376.741

Totaal deelprogramma 00.07  Kunst en cultuur

2.620.987

244.246

-2.376.741

Deelprogramma 00.99  Programmabrede kosten

00.99.01  Programma Samenleving programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 00.99  Programmabrede kosten

Totaal programma 00.  Samen leven

52.812.952

11.296.053

-41.516.899

02. Duurzame leefomgeving

Deelprogramma 02.01  Woningen

02.01.01  Woningbouw

159.625

10.480

-149.145

02.01.02  Woonruimteverdeling

128.585

2.157

-126.428

Totaal deelprogramma 02.01  Woningen

288.210

12.637

-275.573

Deelprogramma 02.02  Commerciële voorzieningen en horeca

02.02.01  Commerciële voorzieningen en horeca

735.624

177.775

-557.849

Totaal deelprogramma 02.02  Commerciële voorzieningen en horeca

735.624

177.775

-557.849

Deelprogramma 02.03  Leefomgeving

02.03.01  Speelvoorzieningen

395.358

72.378

-322.980

02.03.02  Groenvoorzieningen

2.669.276

-2.669.276

02.03.03  Verlichting

952.591

152.076

-800.515

02.03.04  Wijkgericht samenwerken

206.055

-206.055

02.03.05  Straatreiniging

1.047.123

396.507

-650.616

02.03.06  Riolering

2.324.595

2.577.568

252.973

02.03.07  Begraafplaatsen

140.278

176.677

36.399

02.03.08  Straatmeubilair

100.681

3.769

-96.912

02.03.09  Kabels en leidingen

Totaal deelprogramma 02.03  Leefomgeving

7.835.957

3.378.975

-4.456.982

Deelprogramma 02.04  Gebiedsinrichting

02.04.01  Ontwikkelingsvisie macroniveau

12.438.553

12.189.900

-248.653

02.04.02  Planontwikkeling mesoniveau

390.129

12.153

-377.976

02.04.03  Toetsing en toezicht microniveau

1.795.477

780.044

-1.015.433

Totaal deelprogramma 02.04  Gebiedsinrichting

14.624.159

12.982.097

-1.642.062

Deelprogramma 02.05  Duurzaamheid & energietransitie

02.05.01  Afvalinzameling

5.181.474

5.572.838

391.364

02.05.02  Bodem en bouwstoffen

50.378

-50.378

02.05.03  Geluid

90.346

1.726

-88.620

02.05.04  Lucht

9.244

-9.244

02.05.05  Mobiliteit en energie

70.000

-70.000

02.05.07  Wet milieubeheer

917.290

1.152

-916.138

02.05.08  Educatie en communicatie

124.838

-124.838

02.05.09  Milieuprojecten

437.828

-437.828

Totaal deelprogramma 02.05  Duurzaamheid & energietransitie

6.881.398

5.575.716

-1.305.682

Deelprogramma 02.06  Landschap en recreatie

02.06.01  Landschap

160.908

-160.908

02.06.02  Recreatie

325.869

16.959

-308.910

Totaal deelprogramma 02.06  Landschap en recreatie

486.777

16.959

-469.818

Deelprogramma 02.07  Cultuurhistorie en archeologie

02.07.01  Monumenten

218.351

-218.351

02.07.02  Cultuurhistorie

640.774

405.954

-234.820

02.07.03  Archeologie

105.841

-105.841

Totaal deelprogramma 02.07  Cultuurhistorie en archeologie

964.966

405.954

-559.012

Deelprogramma 02.99  Programmabrede kosten

02.99.01  Programma Duurzaam programmabrede kosten

52.892

-52.892

Totaal deelprogramma 02.99  Programmabrede kosten

52.892

-52.892

Totaal programma 02.  Duurzame leefomgeving

31.869.983

22.550.113

-9.319.870

03. Goede bereikbaarheid

Deelprogramma 03.01  Verkeersbeleid

03.01.01  Beleid en advies (verkeer)

84.894

1.874

-83.020

Totaal deelprogramma 03.01  Verkeersbeleid

84.894

1.874

-83.020

Deelprogramma 03.02  Autoverkeer

03.02.01  Wegeninfrastructuur

33.508

-33.508

03.02.02  Wegen

2.271.332

29.261

-2.242.071

03.02.03  VRI's

147.136

-147.136

03.02.04  Bewegwijzering (wegen)

81.356

-81.356

03.02.05  Parkeren

24.133

15.732

-8.401

03.02.06  Civieltechnische kunstwerken

255.629

3.115

-252.514

Totaal deelprogramma 03.02  Autoverkeer

2.813.094

48.108

-2.764.986

Deelprogramma 03.03  Fietsverkeer

03.03.01  Fietsinfrastructuur

287.037

-287.037

03.03.02  Onderhoud fietspaden en voorzieningen

03.03.03  Fietsenstallingen

614.422

431.723

-182.699

Totaal deelprogramma 03.03  Fietsverkeer

901.459

431.723

-469.736

Deelprogramma 03.04  Openbaar vervoer

03.04.01  Vervoersbedrijven

11.061

-11.061

Totaal deelprogramma 03.04  Openbaar vervoer

11.061

-11.061

Deelprogramma 03.99  Programmabrede kosten

03.99.01  Programma Bereikbaar programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 03.99  Programmabrede kosten

Totaal programma 03.  Goede bereikbaarheid

3.810.508

481.705

-3.328.803

04. Veilige leefomgeving

Deelprogramma 04.01  Sociale veiligheid en Openbare orde

04.01.01  Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding

806.760

134.001

-672.759

04.01.02  Openbare orde

439.448

228.507

-210.941

Totaal deelprogramma 04.01  Sociale veiligheid en Openbare orde

1.246.208

362.508

-883.700

Deelprogramma 04.02  Fysieke veiligheid

04.02.01  Verkeersveiligheid

40.557

11.997

-28.560

04.02.02  Brandweerzorg

234.330

-234.330

04.02.03  Externe veiligheid

24.958

-24.958

Totaal deelprogramma 04.02  Fysieke veiligheid

299.845

11.997

-287.848

Deelprogramma 04.03  Crisisbeheersing

04.03.01  Beleid en preventie

2.366.186

-2.366.186

Totaal deelprogramma 04.03  Crisisbeheersing

2.366.186

-2.366.186

Deelprogramma 04.99  Programmabrede kosten

04.99.01  Programma Veilig programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 04.99  Programmabrede kosten

Totaal programma 04.  Veilige leefomgeving

3.912.239

374.505

-3.537.734

05. Betrokken bij de samenleving

Deelprogramma 05.01  Politiek en bestuur

05.01.01  Raad

980.646

-980.646

05.01.02  College

1.789.280

1.470

-1.787.810

Totaal deelprogramma 05.01  Politiek en bestuur

2.769.926

1.470

-2.768.456

Deelprogramma 05.02  Dienstverlening

05.02.01  Publiekszaken

1.686.023

496.617

-1.189.406

Totaal deelprogramma 05.02  Dienstverlening

1.686.023

496.617

-1.189.406

Deelprogramma 05.99  Programmabrede kosten

05.99.01  Programma Betrokken programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 05.99  Programmabrede kosten

Totaal programma 05.  Betrokken bij de samenleving

4.455.949

498.087

-3.957.862

Totaal programma's

96.861.631

35.200.463

-61.661.168

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

A1.02.01  OZB woningen

346.472

7.794.341

7.447.869

A1.02.02  OZB niet-woningen

298.391

4.877.441

4.579.050

A1.02.03  Belastingen overig

4.522

349.470

344.948

A2.02.01  Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

112.000

59.370.317

59.258.317

A3.02.01  Overhead

12.013.165

277.671

-11.735.494

A4.02.01  Treasury

-152.529

-4.917

147.612

A6.02.01  Overige baten en lasten

479.046

921.827

442.781

A7.02.01  Onvoorzien

62.513

-62.513

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

13.163.580

73.586.150

60.422.570

Totaal saldo baten en lasten

110.025.211

108.786.613

-1.238.598

Mutaties reserves

00.99.02  Programma Samenleving mutaties reserves

112.481

112.481

02.99.02  Programma Duurzaam mutaties reserves

156.125

448.289

292.164

03.99.02  Programma Bereikbaar mutaties reserves

1.596.385

1.227.250

-369.135

04.99.02  Programma Veilig mutaties reserves

A8.02.01  Mutaties reserves

902

1.806.538

1.805.636

Totaal mutaties reserves

1.753.412

3.594.558

1.841.146

Resultaat

111.778.623

112.381.171

602.548

ga terug