Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Omschrijving programma

Houten is een fijne en duurzame gemeente om in te wonen, werken, leren en ontspannen. In de afgelopen decennia is Houten uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Een stad met bijbehorende voorzieningen, waarvan veel mensen met plezier gebruik maken.

Houten is echter nog lang niet af. Een stad is eigenlijk nooit af. De nabije toekomst vraagt om aanpassingen, veranderingen en uitbreiding. Er is druk op de woningmarkt en de klimaatverandering dwingt ons tot actie. De grootste uitdaging zal dan ook worden: hoe gaan wij om met onze beperkte ruimte. Hoe houden wij de balans in behouden van ons verleden, koesteren van het bestaande Houten en groeien naar een grotere stad die klaar is voor de toekomst.

De gemeente draagt hierin bij, maar kan dit niet alleen. De gemeente is soms regisseur, soms facilitator. Andere spelers zijn net zo van belang, zoals:

 • ondernemers, die bijdragen aan de economische vitaliteit van onze gemeente. Wij belichten vooral de commerciële voorzieningen (inclusief horeca) in dit programma;
 • burgers die met initiatieven komen, bijvoorbeeld op gebied van recreatie of duurzaamheid;
 • vrijwilligers die zich inzetten, bijvoorbeeld voor hun directe woonomgeving, de natuur of het behoud van onze monumenten en cultuurgeschiedenis;
 • professionele organisaties, zoals de woningcorporaties die inspelen op (veranderende) behoeftes op het gebied van wonen;
 • alle anderen die hun steentje bijdragen.

De zeven deelprogramma’s geven hier invulling aan. Een goed resultaat behalen we alleen als deze deelprogramma’s en de andere programma’s uit de begroting in samenhang worden ontwikkeld.

Wonen  
De regionale druk op de woningmarkt is hoog. Het gaat hierbij niet alleen om aantallen, maar vooral  over ‘passende’ woningen. Er ligt een grote opgave op het gebied van ouderenhuisvesting, wonen en zorg maar ook voor starters. Houten heeft als één van de eerste gemeenten in de regio gezegd dat zij wil bijdragen aan een oplossing. In het voorjaar van 2020 rondt de gemeente de Ruimtelijke Koers Houten af. Deze wordt dan aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In het collegeprogramma 2018-2022 is de doelstelling aangegeven om tussen 4.300 en 5.300 woningen te bouwen in de periode tot 2040. Van dit aantal moeten tussen de 1.500 tot 2.000 sociale huurwoningen worden gebouwd. In het traject van de Ruimtelijke Koers wordt dit uitgewerkt.

Tijdens het traject van de Ruimtelijke Koers kunnen veel ontwikkelingen gewoon doorgaan:

 • De afbouw van Houten Vinex (De Kiem) zal in volle gang zijn.
 • De verwachting is dat de planvorming van Hofstad IVb afgerond zal worden.
 • Daarnaast zijn diverse inbreidingsprojecten en transformaties van kantoren naar woningen in uitvoering.
 • Specifieke aandacht is er voor het woonsegment ‘middenhuur’. Dit om een alternatief te bieden aan mensen met een middeninkomen.

De gemeente en Viveste maken (prestatie-)afspraken om het woningaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte. Speerpunten zijn de ‘veranderopgave’ van 2.000 woningen uit de bestaande voorraad die niet passend zijn in het sociale huursegment en de verduurzaming van de huidige woningen.

Commerciële voorzieningen
In 2020 zullen we in alle centrumgebieden ondernemersinitiatieven faciliteren in lijn met de Retailvisie.
Voor Het Rond maken we plannen op basis ‘Kansenkaart Het Rond’ en de uitkomsten van de Ruimtelijke Koers. Doel blijft het terugdringen van de huidige leegstand in alle winkelcentra.

Leefomgeving
Houten is een prachtig groene gemeente. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en aantrekkelijk. Samen met onze inwoners koesteren we die kwaliteit en behouden we die voor de toekomst.
Bij de inrichting van de openbare ruimte letten we steeds meer op kansen voor maatregelen tegen wateroverlast, droogte en hitte als gevolg van de klimaatverandering. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het weghalen van onnodige verharding, het gebruik van waterdoorlatende straatstenen en de aanleg van wadi's (verlaagde groenzones) voor de opvang van regenwater.
Ook duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt bij het beheer van de openbare ruimte. Voorbeelden zijn de aanleg van bloemenweides, thermische onkruidbestrijding, energiezuinige led-lampen in de straatlantaarns en het gebruik van gerecycled asfalt. We gaan ook maatregelen uitwerken en uitvoeren naar aanleiding van de totaalvisie op het Houtense groen en de biodiversiteit die in 2019 tot stand komt.
We doen steeds meer samen met de inwoners, ook in 2020. We steunen bewoners die zich in willen zetten voor beheer en onderhoud van hun eigen buurt. Ook proberen we meer inwoners hierin te stimuleren.

Gebiedsontwikkeling
Naast de Ruimtelijke Koers Houten blijven we inzetten op ontwikkelingen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Houten. Enerzijds gaat het om afbouw van Houten Vinex, inbreidingslocaties, transformaties en woningbouw in alle drie de kleine kernen. Maar ook blijven we ons inzetten om andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals de uitvoering van de Visie Kromme Rijn en verschillende ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk mogelijk te maken.
Hiernaast zullen we in de tweede helft van 2020 een start maken met de ontwikkeling van een nieuwe Omgevingsvisie voor heel Houten. Dit in het kader van de Omgevingswet die ingevoerd gaat worden.

Duurzaamheid & energietransitie
In 2019 presenteerde het Rijk haar klimaatdoelstellingen en -plannen. Houten gaat samen met de regio aan de slag met het opstellen van een regionale energiestrategie (RES). Tijdens het opstellen van de RES blijven we in onze eigen gemeente stappen zetten. Groene leges (mogelijk aangepast nadat de evaluatie is uitgevoerd), informatiecampagnes over energiebesparing en -opwekking en andere, lopende activiteiten gaan door in 2020. Samen met stakeholders blijven we zoeken naar betere afvalverwerking, met betere scheiding en recycling van producten. Bij het aanpassen van de openbare omgeving letten we erop dat deze steeds meer ‘klimaatklaar’ is voor de toekomst.
Duurzaamheid is verweven met vele activiteiten van de gemeente. Bij onderdelen in de begroting die een duidelijke bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Programma Duurzaam Houten, is dit aangeduid met een icoontje.

Landschap, natuur & recreatie
In 2019 hebben wij ons aangesloten bij het Provinciaal Platform Kleine landschapselementen. We verwachten dat dit in 2020 een grote toename van adviezen voor en de aanplant van landschapselementen oplevert. Daarnaast willen we een slag slaan met de versterking van de weidevogelpopulatie. De gesprekken die we in 2019 voeren met stakeholders zullen tot concrete resultaten in 2020 leiden.

Op het terrein van recreatie is sprake van veel verschillende activiteiten. We werken regionaal samen om onze prachtige gemeente te promoten.

Cultuurhistorie & archeologie
Cultuurhistorie en archeologie spelen een belangrijke rol in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. Een nieuwe visie op Erfgoed zorgt ervoor dat we onze cultuurhistorische waarden beschermen en behouden. Door het openstellen van monumenten tijdens bijvoorbeeld de Open Monumenten Dag, maar ook door de inzet van onze gemeentelijke webpagina’s willen we het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten en beter zichtbaar en beleefbaar maken.

Overzicht verbonden partijen

 • Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Recreatieschap De Stichtse Groenlanden
 • U10
 • Vitens

Deelprogramma's

 • Wonen
 • Commerciële voorzieningen
 • Leefomgeving
 • Gebiedsontwikkeling
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Landschap en recreatie
 • Cultuurhistorie en archeologie
ga terug