Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Deelprogramma Gebiedsontwikkeling

Deelprogramma Gebiedsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Houten is een modelstad om trots op te zijn: ontspannen wonen met groenzones, een fietspadenstelsel, de centrumgebieden in een prachtig open landschap met de kleine kernen en in nabijheid van de grote stad met bijbehorende culturele en stedelijke voorzieningen. Houten is hierdoor een sterk merk in de regio en een populaire plek om te wonen. Houten Vinex wordt de komende collegeperiode afgebouwd en wij zullen herstructurerings- en transformatieprojecten blijven stimuleren. Dit doen wij met het Programma Ruimte als kader waarin zowel planprocessen als inhoud zijn uitgewerkt.

De populariteit van Houten als woongemeente heeft ook een keerzijde, er is namelijk een tekort aan verschillende woningentypen in uiteenlopende sectoren. Uit onderzoek is gebleken dat er op dit moment al een grote behoefte is aan passende woningen voor ouderen, starters en woningen voor specifieke doelgroepen. De verwachting is dat de vraag, mede door de opgave Wonen en Zorg in de nabije toekomst alleen maar verder toeneemt. Daarnaast is Houten onderdeel van de sterk groeiende regio Utrecht. Uit de meest recente studie blijkt dat in de U10 circa 100.000 woningen tot 2040 moeten worden bijgebouwd.  In 2019 is het college dan ook gestart met het opstellen van de Ruimtelijke Koers Houten. De uitkomsten hiervan zullen in 2020 aan de raad worden voorgelegd.

Hieronder zijn hoofd (1) en subdoelstellingen (2 t/m 7) opgenomen inclusief de acties/ontwikkelingen en projecten die bijdragen aan een doel. In het Programma Ruimte 2017-2019 is Houten verdeeld in 5 gebieden: I Houten-Noord, II Houten-Zuid, III Werk- en Voorzieningengebieden, IV Eiland van Schalkwijk en V Buitengebied Kromme Rijn. Indien een ambitie een bepaald gebied betreft wordt dit inzichtelijk gemaakt in de kolom “gebied”.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte behoefte (programma), waarbij de vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke uitgangspunten zijn.

2.

Houten-Vinex afbouwen en veranderlocaties stimuleren, faciliteren of ontwikkelen.

3.

Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats.

4.

Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen.

5.

Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.

6.

Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

7.

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met buurgemeenten.

Hieronder wordt het deelprogramma uitgewerkt, hierbij wordt aangegeven in welk gebied een actie, ontwikkeling of project plaatsvindt en aan welke doelstelling deze bijdraagt.

Hieronder wordt het deelprogramma voor doelstelling 1 tot en met 7 uitgewerkt:

Doel

Gebied

Actie/Ontwikkeling/Project

Prestatie-indicatoren

1

-

Bestuurlijke besluitvorming  Ruimtelijke Koers Houten (woningbouwopgave tot 2040)

Raadsbesluit

1

-

Eindevaluatie Programma Ruimte 2017-2019

Oplevering rapport eindevaluatie

1/7

-

REP: Opstellen ruimtelijk Perspectief

Bijdrage leveren aan perspectief vanuit Houtens oogpunt

1/7

-

Ontwikkelen en opstellen Omgevingsvisie voor heel Houten

Er is een start gemaakt met het opstellen van een Omgevingsvisie

1

I. Houten-Noord

Afronden evaluatieproces participatietraject herontwikkeling Wegwijzer-Den Oord

Oplevering evaluatierapport

1/2

I. Houten-Noord

Start bouwwerkzaamheden locatie Wegwijzer Den Oord

Starthandeling bouwactiviteiten

2

I. Houten-Noord

Bouw Gezinshuis De Grote Geer en overige woningen locatie De Geer

Bouw op locatie is gestart

1/2

I. Houten-Noord

Herontwikkeling  Kokermolen 10

Oplevering nieuwe gelijkvloerse woningen

1/2/3

I. Houten-Noord

Aantrekkelijker maken winkelcentrum Het Rond

Installatie bijzondere (sfeer)verlichting

1/2/3

I. Houten-Noord / Oude Dorp

Herijken Visie Oude Dorp Houten

Raadsbesluit herijkte Visie

1/2

I. Houten-Noord / II. Houten-Zuid

Stimuleren / faciliteren van ontwikkelen veranderlocaties / herontwikkeling van bestaande locaties

Er starten minimaal drie projecten (herontwikkeling of nieuwe invulling van bestaande locatie)

1/2

II. Houten-Zuid

Oplevering 1ste fase woningen De Kiem van Houten (Hofstad III)

Oplevering 1ste woning

1/2

II. Houten-Zuid

Verkrijgen van een monumentenvergunning voor Hofstad IVb

Afgifte monumentenvergunning door RCE

1/2

II. Houten-Zuid

Doorlopen Bestemmingsplanprocedure voor Hofstad IVb

Onherroepelijk Bestemmingsplan voor Hofstad

1/2

II. Houten-Zuid

Start bouwwerkzaamheden locatie Eikenhout

Starthandeling  bouwactiviteiten

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Sport- en werklandschap Meerpaal; uitgifte van kavels op het werklandschap

Er worden minimaal twee kavels van het Werklandschap verkocht

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Ontwerp afronden natuur- en recreatiegebied Sport- en Werklandschap Meerpaal

Raadsbesluit Natuur- en Recreatiegebied De Meerpaal

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Uitgifte kavels op Kruisboog en Weteringhoek

Er wordt minimaal één kavel op de voorzieningengebieden verkocht

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Verder uitwerken van de integrale mobiliteitsvisie

Het onderzoek voor tijdelijke verbreding van de Lekdijk irt mobiliteit wordt afgerond

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk

Agrarische structuurversterking

Er wordt een bestuurlijk besluit genomen over de uitvoering van een project welke bijdraagt aan agrarische structuur versterking

1/5/6

VI. Eiland van Schalkwijk

Doorontwikkeling van Recreatief knooppunt 't Waal

Het recreatieschap ondersteunen zodat zij een binnen de raadskaders passend bestemmingsplan kunnen opstellen

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw De Groes

De laatste woningbouwfase is in uitvoering

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Tull en 't Waal

Oplevering van de eerste woningen aan de Kerkenboogert

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Wickengaard

Raadsbesluit over definitieve invulling van dit gebied

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Herontwikkeling Fort Honswijk

Het fort wordt overgedragen aan een stichting

1/7

V. Buitengebied Kromme Rijn

Aanleg nieuwe afslag rondweg naar Bos Nieuw Wulven

Start werkzaamheden aan de afslag

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

Woningbouw Tuurdijk

Start van de woningbouw

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

2de woningbouwlocatie ’t Goy

Voorbereidingen om te komen tot een locatiekeuze zijn gestart