Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 5: Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving

Doelstelling 5

Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

5

% Inwoners dat zich inspant voor de eigen buurt

Monitor Sociale Kracht*

61% (6% intensief 55% incidenteel)

58% (8% intensief 50% incidenteel)

60% (7% intensief 53% incidenteel)

61%

61%

5

Aantal nieuwe adoptielocaties

Team UB

24

45

34

45

50

5

Aantal door wijkcoördinatie gefaciliteerde bewonersinitiatieven in de openbare ruimte

Team UB

X**

30

-

30

32

* De Monitor Sociale Kracht biedt ook inzicht in de aanverwante indicator “Sociale Kracht" die o.a. betrekking heeft op "de samenhang in de buurt” (zie programma Samen leven).

** Werd voor 2017 niet bijgehouden.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. De bewoners dragen zelf zorg voor een stukje groen en natuur in hun directe omgeving., waarbij zelfbeheer in het kader van Ons Buiten centraal staat.

Meer communicatie; zowel bekendheid in 't Groentje en/of sociale media als ook communicatie naar en van de bewoners vergroten. Participatie mogelijkheden voor aanpassingen in de openbare ruimte faciliteren en bevorderen.

De mogelijkheden onderzoeken van project Sterke buurten in relatie tot de openbare ruimte, en daar waar mogelijk ondersteunen op financieel en praktisch gebied. Vrijwilligers zijn in deze cruciaal.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

5

10 publicaties van bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie op het gemeentelijke Instagramaccount.

ga terug