Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 4: Goed gereinigde openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen

Doelstelling 4

Goed gereinigde openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

4

% Wegverharding dat voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm (B) voor onkruid in verharding

Adviesbureau*

70%

X**

52%***

80%

60%***

4

Aantal gevallen van wateroverlast in de openbare ruimte, met schade voor mens of milieu

Team VOB

0

0

0

2

2

4

% Inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is

Monitor Sociale Kracht

75%

78%

81%

75%

80%

*Sinds 2015 wordt de beeldkwaliteit van een aantal aspecten van de openbare ruimte van mei t/m oktober gemonitord door een extern bureau
**Er zijn geen gegevens beschikbaar. Zie collegebrief 13-2-2018 over stand van zaken rapport monitoring beeldkwaliteit.
*** In de afgelopen jaren is de norm dat 80% voldoet aan de beeldkwaliteit niet gehaald.De metingen vinden echter in de zomerperiode plaats wanneer onkruid in verharding het hardste groeit. In het overige (grootste) deel van het jaar is de beeldkwaliteit aanzienlijk beter en voldoet deze naar verwachting wel aan de norm.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Onderhoud conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskader.
  • Extra inzet op het verwijderen van onkruid op straat. Dit gebeurt milieuvriendelijk (machinaal en thermisch).
  • Organisatie van reguliere schoonmaakacties met bewoners, zoals de landelijke opschoondagen Burendag/Keep it Cleanday, initiatieven van scholen en de kerstboominzameling.
  • Ondersteunen van spontane bewonersacties om zwerfvuil te verwijderen.
  • Samen met de partners van het Water Innovatie Netwerk (Winnet) en de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie (CRA) in een nieuw samenwerkingsverband Water en Klimaat werken aan klimaatadaptatie en een doelmatig en duurzaam beheer in de afvalwaterketen. Ook is er aandacht voor de waterkwaliteit.
  • Het op peil houden van de bebording ten behoeve van het hondenbeleid.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

4

Inspectie en schoon houden van de verkeersborden op de hoofdtoegangswegen.

4

Uitvoeren van de projecten voor 2020 van het nieuwe Water- en Rioleringsplan 2020-2023.

ga terug