Begroting 2020

Paragraaf Verbonden partijen en U10

Inleiding

Inleiding

Deze paragraaf gaat over verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door uitvoering in eigen hand of de uitvoering met een aantal andere gemeenten of partijen gezamenlijk in onder andere gemeenschappelijke regelingen. Het gaat dus om derde partijen, waarin de gemeente zeggenschap heeft door vertegenwoordiging in het bestuur en/of stemrecht en waaraan voor de gemeente een financieel risico is verbonden, als die partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Het ontstaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang.

Het is voor de raad van belang dat de relatie tussen de verbonden partij en het publieke belang, zoals
weergegeven in de programma’s op hoofdlijnen, wordt aangegeven. Daaruit moet blijken dat de
doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en dat
de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden of kunnen worden.
Daarbij hoort ook het inzichtelijk maken en houden van het budgettaire beslag en de financiële risico’s
voor de gemeente die voortvloeien uit de participatie met de verbonden partij. Het beleid is gericht op
een volledige en tijdige informatievoorziening en beheersing met betrekking tot de beleidsmatige en
financiële ontwikkelingen bij verbonden partijen.

Deze paragraaf geeft inzicht in:

  • De visie op verbonden partijen, in relatie tot de doelstellingen van de gemeente Houten;
  • De ontwikkelingen en beleidsvoornemens over de verbonden partij;
  • Het bestuurlijk en financieel belang in de verbonden partij.

De aan de gemeente Houten verbonden partijen zijn te onderscheiden in drie hoofdvormen:

  • Gemeenschappelijke regelingen;
  • Vennootschap (BV, NV);
  • Overige samenwerkingsverbanden.
ga terug