Begroting 2020

Tot Slot

Zoals eerder gezegd is het een bijzondere situatie waarin wij verkeren. Het gaat goed in Nederland en in Houten, maar er zijn wel forse financiële vraagstukken. Het financieel op orde houden van onze begroting vraagt dan ook opnieuw om ombuigingsmaatregelen. Zeker op de beleidsterreinen van jeugdzorg en Wmo zijn deze pijnlijk, maar wel noodzakelijk. Enerzijds om de kostenstijging te beperken en anderzijds om tot een begrotingsevenwicht te komen.
Ondanks alles denken wij in de begroting 2020 een evenwichtig pakket aan ombuigingsvoorstellen aan de raad voor te leggen, waarover de raad bij de behandeling van de begroting 2020 kan besluiten.

Omdat de raad nog over de ombuigingsvoorstellen moet besluiten zijn de mogelijke inhoudelijke gevolgen niet verwerkt in de programmabegroting. Dit betekent dat, indien van toepassing, de ambities/voornemens zoals deze onder de vragen wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in de uitvoering moeten worden bijgesteld. De financiële effecten van de ombuigingen jeugdhulp en Wmo zijn verwerkt in het programma Samen Leven. De financiële effecten van de overige ombuigingsvoorstellen zijn verwerkt in het programma Algemene dekkingsmiddelen. Na besluitvorming door de raad over de begroting 2020 worden deze vertaald naar de betreffende (deel)programma’s.

Evenals voorgaande jaren is de begroting 2020 ook online beschikbaar op www.houten.nl/begroting.
Daarnaast is begin oktober de zogenaamde begroting 2020 ‘in één oogopslag’ in 't Groentje gepubliceerd. Hierin is op een overzichtelijke manier aangegeven waar het geld van de gemeente Houten vandaan komt en waaraan het wordt besteed.

Tot slot zien wij uit naar vruchtbare en constructieve behandeling van de begroting 2020 op 29 oktober 2019.

Burgemeester en wethouders van Houten,

de secretaris,         de burgemeester,

A.J. Barink         G.P. Isabella

ga terug