Begroting 2020

Programma Samen Leven

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2020

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Samen leven

Toegang & transformatie

4.279.361

-4.279.361

Jeugd en onderwijs

15.370.437

378.085

-14.992.352

Wmo

10.131.666

1.082.879

-9.048.787

Werk

1.509.608

301.000

-1.208.608

Inkomen

12.617.553

7.905.312

-4.712.241

Sport & gezondheid

6.283.340

1.384.531

-4.898.809

Kunst en cultuur

2.620.987

244.246

-2.376.741

Programmabrede kosten

Saldo van baten en lasten programma

52.812.952

11.296.053

-41.516.899

Mutaties reserves

112.481

112.481

Totaal resultaat programma

52.812.952

11.408.534

-41.404.418

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2018
  • Begroting 2019 primitief.
  • Begroting 2019 (na wijziging).
  • Begroting 2020

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2020 en de begroting 2019 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.