Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 2: De bijdrage van cultuur aan (het oplossen van) maatschappelijke vraagstukken vergroten

Doelstelling 2

De bijdrage van cultuur aan (het oplossen van) maatschappelijke vraagstukken vergroten.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuur staat niet op zichzelf, maar kent vele kanten en raakvlakken met andere domeinen. Omdat cultuur kan verrassen en andere inzichten biedt, kan cultuur bijdragen aan (het oplossen van) maatschappelijke vraagstukken die spelen op andere beleidsdomeinen. Daarom faciliteren we in het kader van het Programma Sociale Koers een project "Onvergetelijk Houten" voor ouderen in Houten Centrum waarbij cultuur wordt gecombineerd met welzijn en zorg. Dit doen we in samenwerking met Stichting van Houten&co, Stichting Aan de Slinger, kennisinstituut Movisie en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan de kwaliteit en beleving van deze ruimte. In 2020 zal de bestaande kunst in de openbare ruimte opnieuw tegen het licht worden gehouden op basis van de in 2019 vastgestelde criteria. Daarbij zal worden bekeken welke kunstwerken onderdeel worden van de Houtense kerncollectie en hoe deze collectie in stand gehouden kan worden.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Er wordt een kennismanifestatie gehouden voor inwoners, het Houtense culturele veld en partners in zorg en welzijn over de inzichten uit het project "Onvergetelijk Houten".

2

Op basis van de in 2019 vastgestelde criteria zal worden beoordeeld welke kunstwerken tot de Houtense kerncollectie gaan behoren.

ga terug