Begroting 2020

Programma Samen Leven

Deelprogramma Sport en gezondheid

Wat willen we bereiken?

Het doel is om inwoners (mentaal) vitaal en fit te maken. Dit zal hen helpen om om te gaan met de emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het stimuleren van een gezonde leefstijl en ondersteunen van kwetsbare inwoners zijn daarbij de belangrijkste pijlers. Hierbij sluiten we aan op het gedachtegoed van positieve gezondheid (Machteld Huber; 2012). Huber stelt dat gezondheid niet gaat over het ontbreken van ziektes of gebreken. Gezondheid gaat meer over het vermogen om om te gaan met veranderende omstandigheden. Dus richt het zich op wat mensen wel kunnen, i.p.v. op wat ze niet kunnen. De (mentaal) vitale, zelfredzame- en sportieve samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente.

Het stimuleren van een gezonde leefstijl richt zich op meer bewegen, gezond eten en minder alcohol drinken. Maar ook op een zinvolle dagbesteding, het hebben van sociale contacten door sociale vaardigheden.

We willen dat onze inwoners op een fijne manier oud kunnen worden in Houten. Daarbij zorgen we dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, tijdig worden gesignaleerd, Hierbij is het nodig dat onze professionals goed samenwerken en dat de inwoners van Houten 'omzien naar elkaar'.

Voor inwoners realiseren we dicht bij huis een toegankelijk aanbod, dat zich richt op het voorkomen van problemen bij onze inwoners. In dit aanbod worden sport, welzijn en zorg aan elkaar verbonden.

In de ruimtelijke koers wordt bewegen en ontmoeten in de buitenruimte als speerpunt meegenomen.
Voor mensen met een beperking werken we samen in de regio om ervoor te zorgen dat er voor hen een gevarieerder sportaanbod komt.

We vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Kinderen en jongeren uit gezinnen met een krappe beurs worden ondersteund vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen en jongeren lid worden van een sportvereniging. We stimuleren bewegen van kwetsbare ouderen waarbij we hen zoveel mogelijk toeleiden naar bestaand sport- en beweegaanbod.

Sportaccommodaties zijn een randvoorwaarde om te kunnen bewegen. We stimuleren dat sportparken overdag intensiever worden gebruikt.

Doelstellingen