Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 1: Houtenaren zijn zich bewust van de invloed die zij zelf kunnen hebben op hun gezondheid én handelen daarnaar

Doelstelling 1

Houtenaren hebben een gezonde leefstijl, zijn zich bewust van de invloed die zij kunnen hebben op hun gezondheid en worden gestimuleerd om deze verantwoordelijkheid zelf te nemen waardoor ze beter toegerust zijn om de uitdagingen van het leven te hanteren en daar zelf de regie over te voeren.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Mate van eenzaamheid*

Monitor Sociale Kracht

8,2

8,3

8,4

8,3

8,4

1

Inwoners met overgewicht inclusief obesitas: 2-3 jarigen (%)**

GGDrU

7%

7%

nnb

7%

7%

1

Inwoners met overgewicht inclusief obesitas: 5-6 jarigen (%)**

GGDrU

6%

6%

nnb

6%

6%

1

Inwoners met overgewicht inclusief obesitas: 10-11 jarigen (%)**

GGDrU

10%

10%

nnb

10%

10%

1

Inwoners met overgewicht inclusief obesitas: 13-14 jarigen (%)**

GGDrU

10%

11%

nnb

10%

10%

1

Inwoners die (bijna) geen problemen ervaren met psychische gezondheid (%)

Monitor Sociale Kracht

87%

86%

86%

84%

84%

1

Inwoners die (bijna) geen problemen ervaren met lichamelijke gezondheid (%)

Monitor Sociale Kracht

79%

78%

78%

77%

74%

* Hoe hoger het getal (1-10), hoe minder eenzaamheid.

** De overgewicht cijfers zijn het gemiddelde van twee schooljaren.

Betrokkenheid verbonden partijen

De GGDrU levert een bijdrage aan het bevorderen van een gezonde bevolking door middel van onderzoek, advies en ondersteuning. In samenwerking met gemeenten werkt de GGDrU aan thema’s als alcohol, drugs, roken, weerbaarheid, overgewicht, bewegen, voeding, seksuele ontwikkeling, eenzaamheid en depressie. Samen met andere partijen zoals gezondheidszorgorganisaties, scholen en sportorganisaties, investeert de GGDrU in preventie. De GGDrU brengt de gezondheidssituatie van wijken en buurten in kaart en adviseert gemeenten over een effectieve integrale aanpak. Daarnaast heeft de GGDrU een uitvoeringsprogramma, waarin zij o.a.:

 • preventieprogramma’s- en projecten coördineert
 • verbindingen legt tussen partijen op het terrein van gezondheidsbevordering
 • scholen adviseert en ondersteunt

De afgelopen jaren is de aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) een belangrijk opgave geweest binnen de GGDrU.
Dit nieuwe dossier, genaamd GGiD (in 2019 in gebruik genomen) stelt de GGDrU in staat efficiënter te werken en haar werkwijze beter af te stemmen op de wensen en behoeften van ouders, kinderen en jongeren.

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist vormen op dit moment de U10(U16)-gemeenten. De U10-gemeenten willen de goede perspectieven van de regio Utrecht als ontmoetingsplek voor gezond stedelijk leven koesteren, versterken en benutten. Zij werken daarom op vrijwillige basis samen in U10-verband door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen. De U-10 bestuurstafel voor “Gezonde en inclusieve regio” houdt zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen: Citydeal Health Hub, samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten, monitor sociale kracht, sport en bewegen, welzijn en bewegen op recept, wonen en zorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Bevorderen van een gezonde leefstijl van de Houtense inwoners onder andere door:
  • voortzetten van de JOGG-aanpak, waarbij we ook streven om samen met bedrijven en scholen meer watertappunten te realiseren;
  • uitbreiden van de sport- en beweegmogelijkheden in de buitenruimte;
  • de toegang tot het lokale beweegaanbod gemakkelijk maken;
  • personeel sportkantines verantwoordelijkheid laten nemen bij het schenken van alcohol (project "doorschenken bij dronkenschap");
  • een rookvrije buitenruimte propageren.
 • Het verbeteren van het signaleren en ondersteunen van kwetsbare inwoners onder andere door:
  • centrum aanpak door  vanHouten&co;
  • ontwikkelen van een aanpak op het gebied van geestelijke verzorging bij levensvragen en existentiële eenzaamheid;
  • stimuleren van bewonersinitiatieven waarbij omzien naar elkaar centraal staat.
 • We werken integraal aan preventie. We zorgen dat:
 • inwoners, professionals en vrijwilligers signalen beter herkennen en weten waar ze terecht kunnen;
 • professionals, intermediairs en vrijwilligers in de informele zorg elkaar weten te vinden en inwoners direct verwijzen naar de juiste ondersteuning of zorg.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Verwijzing van EMC (eerstelijns medische centra) naar welzijnsconsulent (Welzijn voor Elkaar)

van Houten&Co

124

110

105

130

110

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

Ten minste 2 trainingen aanbieden aan vrijwilligers en/of professionals zoals baliemedewerkers, winkelpersoneel of hulpverleners om de kennis over dementie en hoe hiermee om te gaan te vergroten.

1

Ten minste 8 gastheergesprekken per jaar met verenigingen en horeca over verantwoord alcohol schenken.

1

In samenwerking met Zorg in Houten, Zorgspectrum, Sportpunt en van Houten&co zorgen dat minimaal 2 maal per jaar een preventieve in balanstraining start waarbij toeleiding naar regulier beweegaanbod het doel is (follow-up DuurSaam).

ga terug