Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 2: Inwoners voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Doelstelling 2

Inwoners voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

13 - 17 jarigen lid van een sportclub (%)*/**

GGD gezondheidsmonitor

78%

X

X

X

80%

2

Niet wekelijkse sporters (%) (BBV)*/**

GGD gezondheidsmonitor

39%

X

X

X

37%

2

Volwassenen die minimaal 1x per week sporten/bewegen – georganiseerd en/of ongeorganiseerd (%)

Monitor Sociale Kracht

X

65%

66%

68%

68%

*Voor 2020 ambiëren we respectievelijk 80% (lid van een sportclub) en 37% (niet sporters).

** Eens in de vier jaar wordt het onderzoek uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

De GGDrU (zie ook doelstelling 1)
De U10 (zie ook doelstelling 1)

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We stellen een lokaal sportakkoord op waarin lokale partners aangeven hoe zij willen samenwerken om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen.
  • Veel jongeren van 16 en ouder stoppen met georganiseerd sporten. We stimuleren bewegen bij deze doelgroep door alternatieve beweegmogelijkheden in de buitenruimte aan te bieden.
  • We stimuleren het beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een chronische aandoening, functiebeperkingen of laag inkomen. Grenzeloos Actief is een regionaal netwerk dat hiervoor wordt ingezet.
  • Na het haalbaarheidsonderzoek besluiten we in 2020 over de aanleg van een atletiekvoorziening.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Lokaal sportakkoord met sportverenigingen en maatschappelijke organisaties over het stimuleren van bewegen.

ga terug