Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 3: Het ondersteunen en ontwikkelen van vaardigheden gericht op herstel uit armoede

Doelstelling 3

Het ondersteunen en ontwikkelen van vaardigheden gericht op herstel uit armoede.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

3

Aantal kinderen dat participeert in sport of cultuur met behulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jaarverslag Jeugdfonds Sport & Cultuur

89

116*

170

190

185

3

Aantal kinderen dat een aanvraag heeft ingediend bij Stichting Leergeld Houten

Jaarstukken Stichting Leergeld

37**

118

331

300

330

* Jeugdfonds Cultuur is per 1 september 2017 gestart in Houten. 2016 betreft alleen het jeugdfonds Sport.  

** Stichting Leergeld Houten is gestart per 1 september 2016.

Betrokkenheid verbonden partijen

Verschillende partners zijn betrokken bij het ondersteunen van inwoners om uit armoede te komen. Voor volwassen inwoners bieden WIL en het Taalhuis gerichte cursussen en ondersteunen instanties als Stichting Budgethulp Houten en Infospreekuur inwoners om zelfredzaam te worden.

Voor kinderen in armoede in Houten bieden de U-pas, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld Houten mogelijkheden aan om deel te blijven nemen aan sport, cultuur en activiteiten op en buiten school.

Wat gaan we daarvoor doen?

Waar nodig nemen we met onze partners financiële drempels weg en vereenvoudigen we onze regelingen.  Aan inwoners voor wie taal, rekenen (budgetteren) of de digitale wereld belemmeringen zijn om financieel zelfredzaam te zijn, bieden we laagdrempelig mogelijkheden aan om deze te verbeteren.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

3

Het aantal inwoners dat laagdrempelig gebruik maakt van cursussen op het gebied van taal- en digivaardigheden*

Taalhuis

X**

38

235

200

220

3

Aantal kinderen met een U-pas

U-pas uitvoerder (Intermediad)

543

568

672

590

675

* Er is sprake van laagdrempelig gebruik wanneer met kwijtschelding van de eigen bijdrage wordt deelgenomen.
**Taalhuis Houten is september 2017 gestart.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

3

De gemeente brengt met de U-pas, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld Houten de behoefte van kinderen op het gebied van sport, cultuur en activiteiten binnen en buiten school in kaart en biedt op alle vlakken een gevarieerd aanbod aan.

ga terug