Begroting 2020

Programma Samen Leven

Deelprogramma Inkomen

Wat willen we bereiken?

Preventie van armoede is erop gericht dat inwoners zelf (of met hulp) actie kunnen ondernemen om armoede te voorkomen. Preventie richt zich niet alleen op inwoners waarvan bekend is dat zij in armoede leven, maar vooral ook op inwoners die in armoede leven maar niet bekend zijn bij de gemeente of maatschappelijke partners. Belangrijk is dat wij als gemeenten en onze maatschappelijk partners zichtbaar, vindbaar en bereikbaar zijn.

Voor mensen die tijdelijk niet kunnen werken en bij wie daardoor deelname aan de maatschappij in het gedrang komt, zorgt de gemeente voor ondersteuning. Dit kan door middel van sociale voorzieningen en daar waar nodig door inkomensondersteuning.  Met dit vangnet kunnen de gevolgen van (tijdelijke) armoede worden voorkomen en de vaardigheden van de inwoner ondersteund en verder ontwikkeld worden. We willen mensen  ondersteunen bij het meedoen in de samenleving  door  het versterken van hun economische zelfstandigheid.
Extra aandacht is er voor specifieke doelgroepen zoals  zelfstandigen in armoede die niet altijd goed in beeld zijn. Zij melden zich minder snel bij financiële problemen. Zij lopen bij lage inkomsten een risico om in een schuldensituatie terecht te komen. Er wordt ook aandacht besteed aan jongeren met schuldenproblematiek.

Doelstellingen