Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 3: Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid

Doelstelling 3

Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

3

Vestigingen van  bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV)

LISA

140

142

148

140

145

3

Netto-arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking (%) (BBV)

CBS Arbeidsdeelname

72,2%

73,2%

73,6%

74%

74%

3

Functiemenging (%) (BBV)*

LISA

54,3%

54,7%

54,5%

55%

55%

* De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen woningen en banen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We verbeteren het ondernemersklimaat in Houten. Dit doen we samen met Ondernemend Houten door een economische agenda op te stellen die gericht is om bijvoorbeeld knelpunten voor ZZP-ers weg te nemen.
- We gaan het ondernemersnetwerk versterken om de onderlinge betrokkenheid van ondernemers te bevorderen.

ga terug