Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 1: Participatie door betaald werk

Doelstelling 1

Participatie door betaald werk.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-65 jaar) (BBV)*

CBS-participatiewet

18,4/19,4

21,9/27,7

27,6

25

22

1

Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar) (BBV)

LISA

712,69

729,2

727,7

740

740

1

Werkloze jongeren (%) 16  t/m 22 jaar (BBV)

Verwey Jonker Instituut KIT

X

nnb

nnb

0,50%

X

* Het betreft halfjaarlijkse cijfers.

Betrokkenheid verbonden partijen

In 2020 voeren we de Innovatieagenda gemeenten-WIL uit via de Houtense Werktafel. Deze dienstverlening gebeurt door 1 contactpersoon die kijkt naar de behoeften en mogelijkheden van de inwoner. Voor iedere inwoner streven we daarbij naar de hoogst mogelijke vorm van participatie en dus indien mogelijk betaald werk. Hierin werken we samen met WIL.

Wat gaan we daarvoor doen?

De Houtense Werktafel is een netwerkalliantie bestaande uit:

  • werkgevers
  • UWV
  • onderwijsinstellingen
  • sociale ondernemingen
  • UW
  • zorginstellingen
  • buurtverenigingen
  • (sport)verenigingen
  • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
  • de gemeente Houten.

Deze netwerkalliantie zal verder worden uitgebreid.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Totaal aan plaatsingen WIL*

Kwartaalgegevens WIL

738

825

899

850

850

1

Aantal plaatsingen m.b.v. Social Return On Investment (SROI)*

Kwartaalrapportage WIL

48

42

97

80

80

1

Realisatie aantal klanten met groei op de participatieladder

Competensys WIL

X

X

X

X

100

* WIL cijfers zijn Lekstroombreed.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

In 2020 wordt de Houtense Werktafel verder doorontwikkeld: er is een plan van aanpak waarmee vorm wordt gegeven aan het veranderingsproces zoals geschetst in de innovatieagenda WIL-gemeenten.

ga terug