Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 1: Inwoners die recht hebben op inkomensondersteuning, krijgen die ter ondersteuning van de eigen kracht (vangnet)

Doelstelling 1

Het voorkomen dat inwoners van Houten in armoede komen.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Financiële zelfredzaamheid

Monitor Sociale Kracht

7,6

7,6

7,7

7,7

7,7

1

Mensen die aangeven financieel (zeer) moeilijk rond te komen (%)

Monitor Sociale Kracht

4%

4%

4%

3%

3%

1

Het gemiddelde schuldbedrag bij inwoners dat zich meldt bij Schuldhulpverlening WIL

Kwartaalrapportage WIL

€38.775

€48.377

€45.000

€40.000

€30.000

1

Kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (%) (BBV)

Verwey Jonker Instituut KIT

X

X

X

3%

3%

Betrokkenheid verbonden partijen

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert voor inwoners van Houten de professionele schuldhulpverlening uit. Zij speelt een belangrijke rol in armoedepreventie. Door middel van het project Vindplaats schulden (VPS) worden inwoners met (nog) geringe schulden vanuit schuldhulpverlening de helpende hand geboden. Ook biedt WIL budgetteringscursussen. Naast WIL werken we in het kader van preventie steeds meer samen met lokale partners, waaronder Stichting Budgethulp Houten, Stichting Leergeld Houten en Viveste. Alle partners zijn op de hoogte van de verschillende organisaties en regelingen en kunnen hierin waar nodig de inwoner ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We maken inwoners bewust van mogelijk oorzaken en kenmerken van armoede, zodat zij zelf tijdig risicovolle situaties herkennen. We stellen informatie beschikbaar met betrekking tot regelingen, schuldenproblematiek en grip op geld. Hierbij is aandacht voor de verschillende oorzaken (zoals levensveranderende gebeurtenissen en schulden) en de risicogroepen binnen armoede. Ook jongeren met schulden hebben onze specifieke aandacht. Onze communicatie is open, laagdrempelig en in samenwerking met onze partners. Dit wordt aangeboden op plekken waar deze jongeren komen (bijvoorbeeld scholen en het jongerencentrum Enter). Inwoners moeten zich uitgenodigd voelen om met armoedevraagstukken naar ons of onze partners te komen.

Wij bieden op een laagdrempelige en persoonlijke manier mogelijkheden aan om de persoonlijke armoedesituatie te bespreken. Het creëren van bewustwording is daarbij belangrijk. Door armoede in zo vroeg mogelijk stadium te (h)erkennen kunnen onze partners een belangrijke rol spelen in het helpen voorkomen van armoede en schulden.  

Met de professionalisering van Stichting Leergeld Houten en de doorontwikkeling van Stichting Budgethulp Houten worden gezinnen lokaal ondersteund. WIL doet de uitvoering van een steeds kleiner aantal regelingen. We streven ernaar om de lokale infrastructuur dichterbij de burger te brengen.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Het aantal doorverwijzingen vanuit partners bij (beginnende) schulden naar Schuldhulpverlening bij WIL en Stichting Budgethulp Houten*

Schuldhulpverlening WIL en Stichting Budgethulp Houten

X

68

89

165

170

* Nieuwe indicator werd voorheen niet bijgehouden. In 2019 wordt er een 0-meting gedaan.

ga terug