Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 2: Ook inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving (participatie)

Doelstelling 2

Het beperken van de gevolgen van armoede.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Aantal huishoudens met 110% van het sociaal minimum-inkomen

Minima scan Stimulans

1.230

1.287

1.148

1.350

1.300

2

Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 1.000 inwoners, 18 jaar en ouder (BBV)*

CBS-Participatiewet WIL

18,3/19,7

20,7/20,7

20,5/19,5

20,0

20,0

2

Bijstandsvolume Houten

Kwartaalrapportage bijstandsvolume WIL

571

589

560

590

590

2

Aantal volwassenen in het bezit van een U-pas

U-pas uitvoerder (Intermediad)

1.300

1.373

1.241

1.350

1.265

2

Aantal volwassenen met een U-pas dat participeert in sport of cultuur

U-pas uitvoerder (Intermediad)

147

235

324

300

335

2

Gebruik CZM (%)**

WIL begroting

41,1%

40%

44%

42%

44%

*Nieuwe berekeningswijze vanaf 2018. Het betreft halfjaarlijkse cijfers.

** Collectieve zorgverzekering minima.

Betrokkenheid verbonden partijen

WIL biedt door het verstrekken van bijstandsuitkeringen en schuldhulpverlening een vangnet voor inwoners. Het doel van WIL is om inwoners zo adequaat mogelijk te ondersteunen bij het vinden van werk. Mensen die dat echt nodig hebben krijgen voorzieningen en middelen die nodig zijn om in hun bestaanszekerheid te voorzien. Daarbij probeert WIL- ook met de inzet van digitale middelen - snel het recht hierop vast te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Door omstandigheden zoals schulden, door het ontbreken van bepaalde vaardigheden of "als het leven tegen zit" kunnen inwoners in armoede terecht komen. Door de stress die dit met zich mee brengt zijn inwoners minder goed of niet in staat zijn om hun problemen te overzien. Hiervoor is passende ondersteuning nodig.

Armoede zien we als een tijdelijke situatie. Wij stimuleren inwoners tot zelfinzicht en zelf oplossend vermogen. Mensen die in armoede terecht komen moeten ook de mogelijkheid hebben te kunnen participeren. Financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen aan de samenleving.

Met betrekking tot de Collectieve Zorgverzekering Minima worden binnen WIL-verband gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars die mogelijk vanaf 2020 nieuwe Collectieve Zorgverzekering voor Minima willen aanbieden in Houten. De huidige verzekeraar heeft aangegeven te willen stoppen.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Gemiddelde doorlooptijd aanvragen levensonderhoud Participatiewet in dagen

Kwartaalrapportage WIL (KPI 1.6)

23

27

28

25

25

2

Gemiddelde doorlooptijd aanvragen bijzondere bijstand

Kwartaalrapportage WIL (KPI 9.2)

59

67

48

45

40

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Partners nemen deel aan kennis bijeenkomsten m.b.t. signaleren, gesprekstechniek en gedragsverandering, gericht op ondersteunen van de inwoner.

ga terug