Begroting 2020

Programma Samen Leven

Deelprogramma Jeugd en onderwijs

Wat willen we bereiken?

Het deelprogramma Jeugd en Onderwijs heeft als doel kinderen en jongeren in Houten te laten opgroeien tot zelfredzame en gezonde inwoners. Een stimulerende en veilige omgeving waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen is hierbij belangrijk. Er is passende hulp en bescherming beschikbaar als dat echt nodig is.

In Houten willen we niet onnodig jongeren met een probleem de zorg in sturen. We hechten waarde aan een goede opvoeding en richten ons eerst op wat goed gaat. Jeugdigen krijgen de ruimte om zich op alle fronten te kunnen ontwikkelen, met aandacht voor gezond leven, eten en bewegen. We richten ons op het voorkomen van problemen, bijvoorbeeld bij (v)echtscheiding en samengestelde gezinnen. Bij moeilijkheden of vertraging in de ontwikkeling van jongeren wordt snel en passend gereageerd. We trekken dan natuurlijk samen op met de ouders.  

Onderwijs vervult een belangrijke functie in de ontwikkeling van jonge mensen. We willen dat elke leerling passend onderwijs krijgt, zo veel als mogelijk binnen het reguliere onderwijs.

Doelstellingen