Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 2: Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt, aansluitend op de leefwereld van de doelgroep en zo licht als kan / zo zwaar als nodig is

Doelstelling 2

Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt, aansluitend op de leefwereld van de doelgroep en zo licht als kan / zo zwaar als nodig is.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Aantal jeugdigen residentiële jeugdhulp: Residentiële instelling*

Regionale backoffice

70

58

40***

50

48

2

Aantal jeugdigen residentiële jeugdhulp: Pleegzorg / gezinshuizen**

Regionale backoffice

X

X

65****

68

70

2

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp (%) (BBV)

CBS

8,1/8,8%

8,0/8,5%

8,3/8,6%

10%

8,6%

2

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming (%) (BBV)

CBS

0,5/0,6%

0,7/0,6%

0,6/0,6%

0,7%

0,7%

2

Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering (%) (BBV)

CBS

0,1/0,2%

0,2/0,2%

0,2/0,3%

0,2%

0,2%

2

Ik kan de hulp krijgen die ik nodig heb (jongeren) (vaak/altijd) (%)

CEO Jeugd

X

78%

X

78%

78%

* t/m 2017 is residentiel verblijf en verblijf in de vorm van gezinsvormen (pleegzorg en gezinshuizen) nog onder dezelfde noemer geregistreerd. We hebben er toen voor gekozen om handmatig de plaatsingen binnen een instelling uit te halen.
** vanaf 2018
*** peildatum januari 2019 over 2018
**** peildatum 1 juni 2019 over 2018

Betrokkenheid verbonden partijen

GGDrU zorgt dat jongeren en ouders de jeugdgezondheidszorg weten te vinden zowel voor praktische tips bij kleine zorgen, als voor ingewikkelde problemen. Centraal staat een betekenisvol leven (positieve gezondheid) en pas in tweede instantie de evt. ziekte. Veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen zijn hierbij sleutelbegrippen. De GGDrU sluit aan bij wat ouders en jongeren zelf weten en kunnen. Ouders bepalen dus zelf de intensiteit en vorm van het contact. Maar als het even niet lukt om zelfredzaam te zijn, dan biedt GGDrU ook een vangnet.  De jeugdgezondheidszorg onderzoekt kinderen op mogelijke aangeboren afwijkingen, vaccineert tegen ziektes en volgt ze in hun ontwikkeling van geboorte tot het 18e jaar. De jeugdgezondheidszorg beoordeelt of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en betrekt direct de juiste zorg of hulp.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Er worden samen met onze aanbieders vormen van zorg ontwikkeld, die dichtbij het gezin beschikbaar zijn. We willen liever hulp en opvang binnen het gezin bieden, dan uit huis plaatsen.
  • Binnen de programmalijn ‘Voorkomen is beter’ besteden we aandacht aan preventie rondom (v)echtscheiding en samengestelde gezinnen. We werken aan nieuwe initiatieven zoals "Ouders voor elkaar" en "pink-cloud".
  • We zetten een pakket maatregelen in om de kosten van jeugdhulp onder controle te krijgen en terug te dringen.
  • We geven extra aandacht aan ondersteuningstrajecten die zich richten op jongeren die de leeftijd van 18 naderen. Zo willen we zorgen voor een zachte landing als de jongeren na hun 18-e buiten de jeugdzorg vallen.
  • De vindbaarheid van het preventieve aanbod in Houten verbeteren.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

We werken binnen het transformatiefonds aan twee opdrachten; afbouw jeugdhulp verblijf en 18-/18+. Hierbinnen zullen er diverse pilots worden uitgevoerd om het zorglandschap jeugd verder te transformeren.

ga terug