Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 3: De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig georganiseerd

Doelstelling 3

De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig georganiseerd.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

3

Jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter (%) (BBV)

WSJG

X

nnb

nnb

0,74%

0,75%

3

Verwijzingen Halt: aantal per 10.000 jongeren 12 - 17 jaar (BBV)

Bureau Halt / WSJG

82,4

108

63

80

80

Betrokkenheid verbonden partijen

De jeugdgezondheidszorg adviseert niet alleen scholen over zorg, maar ook over veiligheid en criminaliteit. De GGDrU, het Sociaal Team, CJG en overige partners werken samen om het risico op criminaliteit bij jongeren te verkleinen. Hierbij krijgen vooral gezinnen waar meerdere problemen spelen extra aandacht. Daarnaast ondersteunt de jeugdgezondheidszorg de gemeente door signalen en cijfers te leveren, waardoor tijdig gereageerd kan worden op risicovolle ontwikkelingen.

De jeugdgezondheidszorg van de GGDrU adviseert daarnaast over de aanpak van huiselijk geweld. In 2020 zal er een nieuwe regiovisie bekend worden, waarbij preventie en snel signaleren een belangrijk plek innemen. De GGDrU ondersteunt bij het uitvoeren van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De GGDrU organiseert conferenties en besteedt aandacht aan een goede aansluiting met Veilig Thuis.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het bieden van passende hulp en een sluitende keten waarbij iedereen weet hoe om te gaan met signalen van onveilige situaties (o.a. door gebruik van de verwijsindex1).
  • Signalerende instanties zoals scholen, kinderdagverblijven en hulpverleningsinstanties in de veiligheidsketen weten welke rollen en verantwoordelijkheden ieder heeft en kunnen elkaar tijdig vinden bij signalen over kind en veiligheid (o.a. door gebruik van de verwijsindex).
  • Hulpverleners voor volwassenen zijn zich bewust van de mogelijke gevolgen van volwassenenproblematiek voor de kindveiligheid en spelen hier actief op in, o.a. door de kindcheck in de nieuwe meldcode. Hier wordt aandacht aan besteed tijdens de trainingen Aandachtsfunctionarissen Veiligheid die door de gemeente geïnitieerd worden.
  • Netwerkbijeenkomsten worden door de gemeente georganiseerd zodat opgeleide aandachtsfunctionarissen Veiligheid worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, nader worden opgeleid in gesprekstechnieken en leren hoe beter samen te werken (o.a. door middel van rollenspelen en casuïstiekbespreking).
  • Het Afstemmingsoverleg Jeugd en Veiligheid werkt systematisch via het 7-stappenmodel2. Daarmee richt het overleg zich niet alleen op groepen en overlast maar ook op individuen. Vanuit dit overleg wordt de verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid. Daar waar nodig wordt door partners in dit overleg overwogen een individu aan te melden voor persoonsgerichte aanpak (zie ook het programma Veilig).
  1. Systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Indien er meerdere betrokkenen zijn worden deze aan elkaar gekoppeld.
  2. Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken van de nieuwe meldcode. In dit afwegingskader staan vragen die de beroepskracht helpen bij het bepalen of een melding bij Veilig Thuis wel of niet noodzakelijk is. Dit is in ieder geval noodzakelijk als er vermoedens zijn van acuut of structureel huiselijk geweld of kindermishandeling.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

3

Aantal registraties in verwijsindex*

Jaarverslag verwijsindex

257

331

450

X****

500

3

Aantal registraties Veilig Thuis in verwijsindex

Jaarcijfers verwijsindex

188

195

325

X****

375

3

Unieke cliënten**

Jaarcijfers verwijsindex

317

350

490

X****

500

3

Aantal matches (tussen instanties) in verwijsindex***

Jaarverslag verwijsindex

315

561

757

X****

780

*Deze cijfers betreffen nu vanaf 2017 ook de meldingen van zorgaanbieders / instanties buiten Houten die Houtense inwoners registreren (in tegenstelling tot het cijfer van 2016 dat alleen gaat over de registraties van Houtense organisaties). Daarbij hebben we de registraties van Veilig Thuis apart vermeld.

** Unieke cliënten zijn totalen over alle instanties die registreren met betrekking tot inwoners van Houten en het totale aantal registraties van Veilig Thuis.

*** Een unieke cliënt kan meerdere matches hebben. Hierdoor kan het aantal matches hoger zijn dan het aantal unieke cliënten.
**** Vanwege nieuwe cijferreeksen klopt de raming 2019 niet meer.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

3

We organiseren vanuit de gemeente tenminste 1 nieuwe training voor het opleiden van nieuwe aandachtsfunctionarissen uit alle werkvelden (welzijn, jongerenwerk, kinderopvang, onderwijs (PO en VO), CJG, sociaal team, leerplicht, etc).

ga terug