Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 4: We zetten in op minder thuiszitters.

Doelstelling 4

We zetten in op minder thuiszitters. Het hoofddoel dat we per 2021 met de regionale thuiszittersaanpak Lekstroom willen bereiken is dat kinderen niet meer of slechts heel kort thuis zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of in het uiterste geval met zorg en dat het aantal thuiszitters en vrijgestelde leerlingen daalt. Lokaal geven wij hier uitvoering aan.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

4

Deelname speciaal onderwijs (basis en voorgezet onderwijs) Houtense jeugd (%)

Regionale leerlingenadministratie

2%

1,9%

1,8%

1,7%

1,6%

4

Onderwijs: Absoluut verzuim per 1.000 inwoners 5-18 jaar (BBV)*/***

Duo

0,43

0,64***

1,11

0,4

0,4

4

Onderwijs: Relatief verzuim per 1.000 inwoners 5-18 jaar (BBV)**/***

Duo

14,46

13,50***

10,99

15

15

4

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% van het totaal (VO en MBO)) (BBV)

DUO dienst uitvoering onderwijs

1,1%

1,4%

1,4%

1,5%

1,5%

4

Kinderen met een VVE indicatie dat gebruik maakt van VVE (%)

JGZ / Peuteropvang

96,5%

93,1%

93%

95%

95%

*Met absoluut verzuim wordt bedoeld dat een scholier niet ingeschreven is bij een onderwijsinstelling

**Relatief verzuim = een scholier blijft ongeoorloofd weg van de school waar die is ingeschreven (spijbelgedrag etc).
*** Gemeten per schooljaar.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Vanuit leerplicht wordt niet alleen gehandhaafd op thuis zittende leerlingen, we onderzoeken met name de achtergrond van het verzuim. Zo pakken we samen met onze partners de onderliggende oorzaken aan. We werken op regionaal niveau samen in de "Thuiszittersaanpak Lekstroom".
 • Er is een werkgroep die het onderwijs ondersteunt om kinderen met leerproblemen binnen het regulier onderwijs te helpen.
 • Met schoolbesturen en hun samenwerkingsverbanden maken we afspraken om jeugdhulp en passend onderwijs beter op elkaar af te stemmen.   
 • We zetten in op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden door:  
  • Peuters die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een taalachterstand vanuit het consultatiebureau te verwijzen naar het voorschoolse educatieve programma binnen de peuteropvang. Deze peuters hebben recht op extra dagdelen peuteropvang. Dit voorschoolse educatieve programma wordt vanaf 1 augustus 2020 uitgebreid naar 16 uur per week.
  • Voorleesbeleid binnen de kinderopvang extra te stimuleren.
  • Met lokale partners een aanpak te ontwikkelen om de onderwijskansen van kinderen met een taalachterstand te vergroten.
  • In Houten komt er een groter en breder aanbod van diverse taalcursussen. We gaan hier meer ruchtbaarheid aan geven om meer inwoners met taalproblemen te bereiken.
 • Met het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) zien wij toe op een passende en adequate huisvesting van scholen. De 4 leidende principes uit het SHP worden daarbij gehanteerd: sober en doelmatig, capaciteitsbeheersing, duurzaamheid en kwaliteit en multifunctionele accommodaties. Dat doen we door:
  • Met de besturen van de fusieschool Klavertje Vier/De Brug en de Van Harte vernieuwen we hun schoolgebouwen.
  • We zoeken een nieuwe unilocatie (één locatie) voor het Montessori onderwijs.
 • In overleg met de schoolbesturen wordt een nieuw Integraal HuisvestingsPlan voorbereid. Hierin streven we naar:             
  • volledige energieneutraliteit.  
  • meer mogelijkheden voor inclusief onderwijs.
  • groene en rookvrije schoolpleinen.
  • flexibiliteit om meerdere functies te vervullen.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

4

Aantal leerlingen dat gebruik maakt van de regeling leerlingenvervoer

Team Samenleving

153

151

159

150

145*

4

% leerlingen dat binnen de regeling leerlingenvervoer gebruik maakt van openbaar vervoer

Team Samenleving

7%

6%

nnb

7%

7%

*schooljaar 2019-2020

Doel

Omschrijving prestatie 2020

4

We maken samenwerkingsafspraken met Jeugdgezondheidszorg, Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen optimaal te ondersteunen. Deze zijn gericht op de ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs.

ga terug