Begroting 2020

Programma Samen Leven

Deelprogramma Wmo

Wat willen we bereiken?

Om zelfredzaam te kunnen zijn is het ook nodig dat inwoners zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid, zoals het hanteren van een gezonde leefstijl en deelnemen aan de maatschappij. In de Sociale Koers 2020-2023 die in 2019 is vastgesteld blijft dit uitgangspunt overeind. Om het sociale netwerk van de inwoner te versterken ondersteunen we inwonersinitiatieven. Deze dragen enerzijds bij aan maatschappelijke doelen en anderzijds komen onze inwoners in contact met straat- en buurtgenoten. Ook zullen een gezonde leefstijl, een zinvolle dagbesteding en omzien naar elkaar ervoor moeten zorgen dat minder een beroep gedaan hoeft te worden op professionele hulp en ondersteuning.

We realiseren ons dat er altijd inwoners zijn die hulp of ondersteuning nodig zullen hebben. Maar niet iedereen weet bij wie je daarvoor terecht kunt. Dan moet er hulp geboden worden door bijvoorbeeld het welzijnswerk en huisartsen.

De nieuwe Ruimtelijke Koers richt zich op het bouwen van nieuwe woningen. Bij deze bouwopgave denkt het sociale domein nadrukkelijk mee. Het biedt mogelijkheden om rekening houdend met de veranderende bevolking van Houten (onder andere vergrijzing), zodat voldoende woningen gebouwd worden die bij alle soorten huishoudens passen. Bijvoorbeeld de groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis wil blijven wonen.

Doelstellingen