Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 1: Houtense inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving

Doelstelling 1

Houtense inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Sociale samenhang in de buurt*

Monitor Sociale Kracht

6,4

6,4

6,4

6,3

6,5

1

Aandeel inwoners ten opzichte van de totale bevolking dat vrijwilligerswerk heeft verricht in de afgelopen 12 maanden (intensief) (%)

Monitor Sociale Kracht

23%

22%

24%

25%

27%

1

Aandeel inwoners ten opzichte van de totale bevolking dat de laatste 12 maanden hulp aan buren heeft verleend (intensief) (%)

Monitor Sociale Kracht

5%

4%

5%

7%

10%

* Betreft de combinatie tussen samenhang of cohesie in de buurt, sociale controle (eigen buurttoezicht) en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt (score 1-10).

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We ondersteunen inwonersinitiatieven met raad (advies door vakmedewerkers) en daad (via fondsen of subsidies)
  • Als inwoners het initiatief nemen om een taak over te nemen van de gemeente (the right to challenge), dan geven we hen de kans en ondersteunen we hen.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Aantal door Ons Fonds gehonoreerde  initiatieven ter vergroting van de sociale cohesie en verbetering van de leefbaarheid in de buurten.

Eigen gegevens

44

36

35

45

50

1

Aantal inwonersinitiatieven (zonder subsidie)*

Eigen gegevens

X

X

X

X

30

* Een inwonersinitiatief is een initiatief waarbij een groep inwoners het heft in eigen hand neemt.

ga terug