Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 3: Ondersteuning voor de meest kwetsbaren is zo licht als kan / zo zwaar als nodig en zo nabij mogelijk georganiseerd en is gericht op zelfredzaamheid

Doelstelling 3

Ondersteuning voor de meest kwetsbaren is zo licht als kan / zo zwaar als nodig en zo nabij mogelijk georganiseerd en is gericht op zelfredzaamheid.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

3

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 1.000 inwoners) (BBV)*

CBS-Monitor / Sociaal Domein / Wmo / Sociaal Team / WSJG

29/29

28/29

28/29

30

32

3

Ik kan mij beter redden door de hulp die ik heb gekregen (Wmo) (mee eens) (%)**

CEO Wmo

76%

78%

83%

78%

81%

3

Cliënten die de ontvangen ondersteuning passend bij de hulpvraag vinden: helemaal mee eens (%)**

CEO Wmo

74%

79%

81%

82%

82%

*Het betreft halfjaarlijkse cijfers.

** In 2019 wordt een pilot gestart met een nieuw instrument "Ervaringswijzer". Als gevolg hiervan kan formulering van de indicator in 2020 wijzigen.  

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We bieden ondersteuning aan kwetsbare inwoners gericht op participatie en zelfredzaamheid. Hier zetten we de welzijnsconsulenten van vanHouten&co voor in. Het Sociaal Team vervult een actieve rol in de verwijzing naar de ondersteuning vanuit het welzijnswerk en andere informele zorg.
  • We ondersteunen de kwetsbare doelgroep licht verstandelijk beperkten (LVB) die tijdelijke behoefte hebben aan beschermde woonomgeving. In 2020 evalueren we de in 2019 begonnen pilot ‘Tijdelijk beschermd wonen LVB+’. We besluiten daarna over het vervolg.
  • Lokaal en regionaal wordt prioriteit gegeven aan de samenwerking tussen het sociaal domein en het domein veiligheid, om daarmee zorgfraude doeltreffend aan te kunnen pakken.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

3

De pilots ‘Tijdelijk beschermd wonen LVB’ en ‘Outreachende hulpverlening’ worden in 2020 geëvalueerd waarbij de resultaten worden gebruikt voor verbetering van de ondersteuning en ontwerp van mogelijke structurele invulling.

3

Uitvoering aan het in 2019 opgestelde plan om in Lekstroom verband zorgfraude te bestrijden.

ga terug