Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2020

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Duurzame leefomgeving

Woningen

288.210

12.637

-275.573

Commerciële voorzieningen en horeca

735.624

177.775

-557.849

Leefomgeving

7.835.957

3.378.975

-4.456.982

Gebiedsinrichting

14.624.159

12.982.097

-1.642.062

Duurzaamheid & energietransitie

6.881.398

5.575.716

-1.305.682

Landschap en recreatie

486.777

16.959

-469.818

Cultuurhistorie en archeologie

964.966

405.954

-559.012

Programmabrede kosten

52.892

-52.892

Saldo van baten en lasten programma

31.869.983

22.550.113

-9.319.870

Mutaties reserves

156.125

448.289

292.164

Totaal resultaat programma

32.026.108

22.998.402

-9.027.706

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2018
  • Begroting 2019 primitief.
  • Begroting 2019 (na wijziging).
  • Begroting 2020

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2020 en de begroting 2019 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.