Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 2: Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken

Doelstelling 2

Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Aantal bezoekers van tentoonstellingen in het Oude Station (incl. schoolklassen)

Stichting Archeologie Houten

1.500

1.350

1.400

1.400

1.400

2

Aantal opengestelde monumenten tijdens Open Monumenten Dag

Organisatie Open Monumenten Dag

16

15

21

15

15

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het koesteren en benutten van de cultuurhistorische en archeologische waarden in de gemeente en cultuurbreed kruisbestuiving zoeken, onder meer via de Cultuurvisie en door het versterken van de Houtense identiteit en haar kwaliteiten en het uitdragen daarvan in stad en regio.
  • Het tastbaar en zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente door onder meer vertaling van de Houtense geschiedenis in stedenbouwkundige plannen en door communicatie via de gemeentelijke website.
  • Waar mogelijk de archeologische werkgroep inzetten bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij hun rol meer educatief en publieksgericht wordt.
  • Er wordt onderzocht of in de bibliotheek of elders in de openbare ruimte archeologisch materiaal tentoon gesteld kan worden. Daarbij wordt de archeologische werkgroep betrokken.
  • Het creëren van interesse en draagvlak voor monumentenzorg door onder meer door het organiseren van de Open Monumenten Dag en door samenwerking te zoeken met de Monumenten Werkgroep.
  • Het creëren van kennis over, en waardering voor archeologie bij de inwoners van Houten onder meer door het organiseren van archeologische tentoonstellingen en door het geven van voorlichting op scholen. De archeologische werkgroep beschikt over leskisten die hiervoor kunnen worden ingezet.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Organiseren Open Monumenten Dag.

2

Vernieuwen gemeentelijke webpagina's over cultuurhistorie.

ga terug