Begroting 2020

Paragraaf Ombuigingen

Ombuigingsvoorstellen jeugdhulp en WMO

Inleiding
Bij de behandeling van de perspectiefnota 2020 heeft de raad het amendement 029-2019 aangenomen. Op basis van dit amendement is besloten ‘de ombuigingsvoorstellen (PN2020-bijlage 1) en de bijbehorende besluiten 1.1 tot en met 14.1, welke in totaliteit moeten worden beschouwd als taakstellend en in voorbereiding op de begroting als afzonderlijke voorstellen verder dienen te worden uitgewerkt’.
In deze bijlage wordt hier nader op ingegaan.

Tijdens de herijking van de ombuigingsvoorstellen is een aantal beheersmaatregelen komen te vervallen dan wel samengevoegd. Uiteindelijk resulteert dit in een achttal maatregelen met een ombuigingsvolume van circa € 1,3 miljoen in 2020 oplopend tot circa € 1,5 miljoen in 2023.

Overzicht beheersmaatregelen
(perspectiefnota juli 2019)

Resultaat 2023

Herijkte en aangescherpte beheersmaatregelen
(begroting 2020 oktober 2019)

Resultaat 2023

1.

Interventies gericht op kostenbeheersing bij de 6 grootsteaanbieders

€ 805.000

1.

Coördinatie van zorg (bundeling van vier maatregelen)

€ 250.000

2.

Ouders meer betrekken bij kosten en resultaat van ingezette hulp

3.

Acteren op stapeling van zorg

4.

Duurste cliënten/gezinnen

5.

Continueren van de huidige pilot met betrekking tot de inzet van de POH-GGZ jeugd voor 24 uur per week binnen 2 EMC’s.

€ 90.000

2.

Inzet SOH-GGZ en continueren en versterken van de inzet POH-GGZ jeugd

€ 300.000

7.

Uitbreiding inzet (2 x 24 uur per week) van de POH-GGZ-jeugd van 2 naar 4 EMC’

6.

Van residentieel naar gezinsvormen (Regionaal Lekstroom)

€ 200.000

3.

Van residentieel naar gezinsvormen (Regionaal Lekstroom)

€ 100.000

8.

Tarief PGB Jeugd verlagen naar 75% van het ZIN-tarief

€ 40.000

Maatregelen komen te vervallen. Te geringe financiële waarde in relatie tot noodzakelijke beheersmaatregelen.

0

9.

Beroepsmatig PGB-tarief Wmo verlagen naar 75%van het ZIN-tarief

10.

Besparing op Wmo-hulpmiddelen door meer sturing

€ 70.000

4.

Besparing op Wmo-hulpmiddelen door meer sturing

€ 70.000

11.

Ouders laten betalen voor opvang BSO+

€ 130.000

5.

Ouders laten betalen voor opvang BSO+

€ 100.000

12.

Het budget in de begroting is bepalend voor de kosten van de regiotaxi

€ 332.000

6.

Uitgave voor de regiotaxi beheersen

€ 80.000

9.

Jeugdhulp niet meer met terugwerkende kracht toekennen

€ 10.000

7.

Jeugdhulp: handhaven en verscherpte contracten jeugdhulp

€ 550.000

14.

Overige te verwachte besparingen op jeugdzorg en Wmo

€ 403.000

8.

Wmo: instroom aanscherpen en afschalen uistroom bevorderen

€ 85.000

Totaal

 € 2.080.000

€ 1.535.000

In de meicirculaire 2019 is door het Rijk incidenteel (2019-2021) compensatie beschikbaar gesteld voor de gestegen kosten voor jeugdhulp. Ondertussen is duidelijk dat de gemeente Houten voldoet aan de voorwaarde die door het ministerie van BzK en de provinciaal toezichthouder (provincie Utrecht) zijn gesteld om deze middelen (voor Houten vanaf 2022 € 767.000) ook structureel in de begroting te mogen verwerken. Dit betekent dat de ombuigingsopgave uit de perspectiefnota van
€ 2.080.000 met dit bedrag kon worden verlaagd tot € 1.313.000. Het is de verwachting dat de herijking van de beheersmaatregelen op termijn iets meer opleveren.

Tot slot
Uitgangspunt bij het formuleren van de inhoud gestuurde ombuigingsvoorstellen vormen de principes:

  • sturing op volumes
  • grip op verwijzers
  • verzakelijking

Voor de uitvoering/realisatie van deze ombuigingsvoorstellen worden in samenspraak met de Regionale Backoffice Lekstroom en het Sociaal Team Houten implementatieplannen opgesteld en wordt een monitoringsdashboard ontwikkeld.