Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2020

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

649.385

13.021.252

12.371.867

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

112.000

59.370.317

59.258.317

Overhead

12.013.165

277.671

-11.735.494

Saldo financieringsfunctie

-152.529

-4.917

147.612

Overige baten en lasten

479.046

921.827

442.781

Onvoorzien

62.513

-62.513

Saldo van baten en lasten programma

13.163.580

73.586.150

60.422.570

Mutaties reserves

902

1.806.538

1.805.636

Totaal resultaat programma

13.767.032

75.392.688

61.625.656

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2018
  • Begroting 2019 primitief.
  • Begroting 2019 (na wijziging).
  • Begroting 2020

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2020 en de begroting 2019 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.