Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 1: Een veelzijdig woningaanbod passend bij de gezinssamenstelling en kwalitatieve eisen van (potentiële) bewoners van Houten

Doelstelling 1

Voldoende en veelzijdig woningaanbod passend bij de vraag, gezinssamenstelling en kwalitatieve eisen van (potentiële) bewoners van Houten met bijzondere aandacht voor de huisvesting van gezinnen en ouderen en starters.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Ontwikkeling van nieuwbouw van gezinswoningen

Dashboard Planvoorraad Wonen

208

156

53

50

60

1

Nieuwbouw van gelijkvloerse woningen

Dashboard Planvoorraad Wonen

66

86

199

175

250

1

Het aantal nieuwbouw-woningen, per 1.000 woningen (BBV)

ABF-Systeem Woningvoorraad / BRP / Dashboard Planvoorraad Wonen

14,4

12,1

12,6

11.5

15,0

1

Nieuwbouw van vrije sector huurwoningen (huur > € 1.000 per maand)

Dashboard Planvoorraad Wonen

X

X

0

120

40

2

Nieuwbouw van middenhuurwoningen (huur > liberalisatiegrens sociale huur en < € 1.000 per maand)

Dashboard Planvoorraad Wonen

X

X

X

X

120

Betrokkenheid verbonden partijen

In U10 (U16) verband werkt Houten mee aan de verstedelijkingsstrategie (Ruimtelijke Economisch Programma) waarbij diverse regionale studies over wonen, mobiliteit, economie en landschap in samenhang worden bekeken. Ook worden op deze 'tafels' afspraken gemaakt over de inbreng en bijdragen van de verschillende gemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen?

In de Woonvisie 2016-2025 is vastgesteld dat we 1.800 woningen bijbouwen in de periode tot 2025. Hiervan zijn ca. 700 gelijkvloers en 1.100 gezinswoningen. Daarnaast streven we naar een verdeling 30% sociale huur, 10 % vrije sector huur (middenhuur en dure huur) en 60% vrije sector koop.
Binnen bovengenoemde kaders stuurt de gemeente door het maken van afspraken met ontwikkelaars  en door middel van vooraf vast te stellen kaders voor specifieke locaties.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

Minimaal 200 woningen/appartementen opleveren.

ga terug