Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 2: Aantrekkelijke horeca met een divers en uitgebreider aanbod (voor ieder wat wils)

Doelstelling 2

Een aantrekkelijk, divers horeca-aanbod in Houten met meer horecavestigingen.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Aantal horeca-vestigingen in de hele gemeente Houten

Provinciaal Arbeidsplaatsen Register

107 (+6)

103 (-4)

103 (0)

103

103

2

Aantal horeca-vestigingen in het centrum (Het Rond) per 1 januari van het betreffende kalenderjaar

Provinciaal Arbeidsplaatsen Register

19

18

19

20

22

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het aantrekken van meer horecavestigingen gaan we doen door Houten aantrekkelijker te maken voor horecaondernemers om zich hier te vestigen. We doen dit vooral door positief mee te denken met initiatiefnemers over de mogelijkheden en hoe deze te realiseren.
  • In de herijking Visie Oude Dorp Houten zal specifiek aandacht worden besteed aan het onderdeel Horeca.
  • Er vindt overleg plaats met de eigenaren van panden over het actief aantrekken van horecaondernemers. Deze verantwoordelijkheid ligt overigens wel primair bij de eigenaren en beheerders van de panden.
ga terug