Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 1: ENERGIE: De inwoners en bedrijven dragen bij aan de doelstelling om Houten energie-neutraal te maken.

Doelstelling 1

ENERGIE: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Hernieuwbare elektriciteit (is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) als percentage van totaal elektriciteitsverbruik (BBV)

Klimaatmonitor*

14,9

14,1

nnb

15%

16%

1

Lokale duurzame energie als percentage van het totaal energieverbruik (inclusief verkeer)**

Klimaatmonitor*

4,7%

4,8%

nnb

5%

5,5%

* Zie Klimaatmonitor voor meer informatie

** In het collegeprogramma is ervoor gekozen om voor het bepalen van het energieverbruik aan te sluiten bij de landelijke systematiek, waarin transportbrandstoffen ook meegenomen worden. Daardoor zijn de percentages lager dan voorgaande jaren toen exclusief verkeer gerapporteerd werd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Doorontwikkeling van het woningprofiel, waarop inwoners de verduurzaming van hun woning kunnen plannen en monitoren. En het ontsluiten en ondersteunen van lokale initiatieven en (aardgasvrij) projecten in jouwhuisslimmer.nl (via U-THUIS).
  • Doorontwikkelen van de website www.duurzaamhouten.nl, waar inwoners in den breedte informatie kunnen vinden voor het verduurzamen van hun directe leefomgeving.
  • Uitvoering geven aan het Energieplan, dat de raad naar verwachting eind 2019 vaststelt.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Aantal Houtense bezoekers van het (digitale) energieloket*

Jouwhuisslimmer.nl

500

1.400

858

2.000

2.500

* In 2016 en 2017 was het Regionaal Energieloket de aanbieder van ons digitale energieloket. Per 2018 hebben we een nieuw energieloket: www.jouwhuisslimmer.nl Dit nieuwe energieloket moest weer naamsbekendheid opbouwen, waardoor het aantal bezoekers in het eerste jaar lager was.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

In U10-verband opstellen van een regionale energiestrategie.

1

Onderzoek naar een Energiefonds.

1

Evaluatie van het Uitnodigingskader Zonnevelden.

1

Starten met het opstellen van een warmteplan/warmtevisie (oplevering voorzien in 2021).

ga terug