Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 2: KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, met als tussendoel in 2018 75% van het huishoudelijk afval te scheiden en terug te brengen in de grondstoffenkringlopen

Doelstelling 2

KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) (BBV)

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

184kg

176kg

130kg

131kg

130kg

2

% Gescheiden huishoudelijk afval

Team UB

65%

65,5%

74%

74%

75%

2

Aantal gestarte circulaire inkopen

Team Ruimtelijke Ontwikkeling / Bedrijfsvoering

4

3

3

3

3

Betrokkenheid verbonden partijen

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
De AVU werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten aan de verbetering van het milieu met betrekking tot afval. Daarbij wordt gestreefd naar het bereiken van een zo gunstig mogelijk effect, tegen zo laag mogelijke kosten. Namens de gemeenten zorgt de AVU voor transport, overslag, bewerking en verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Bij de door de AVU verzorgde aanbesteding van het verwerken van het restafval, wordt verwerkers om een optie gevraagd waarbij verpakkingen (PMD) uit het restafval worden na gescheiden en gerecycled. Als dit een goed en betaalbaar alternatief voor scheiden bij de bron blijkt te zijn, dan laten wij het afval uit ondergrondse containers in Houten bij de nieuwe verwerker nascheiden. Ondergrondse containers staan in Houten bij appartementen en in de wijk Castellum omdat daar door ruimtegebrek geen plaats voor kliko's is. Bij deze woningen is thuis afval scheiden lastiger en kan nascheiding mogelijk bijdragen aan het halen van de doelstelling. Omdat GFT (voedselresten) en papier niet met nascheiding kunnen worden gerecycled, richten wij ons bij de proeven om afvalscheiding bij hoogbouw te verbeteren, op deze twee afvalstromen.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Een actieplan circulaire economie opstellen als onderdeel van het klimaatplan.

2

De verwerking van luiers uitbreiden en verbeteren.

2

Onderzoek naar de mogelijkheden voor aanpassingen aan het afvalscheidingsstation, zowel fysiek als in dienstverlening, voor de steeds groter wordende stroom bezoekers en het toenemende aantal verschillende afvalstromen (zoals matrassen en/of tapijt).

ga terug