Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 3: GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof

Doelstelling 3

GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel jaarlijks 2.500 m2 bestaande openbare verharding om te zetten naar groen en/of te ontkoppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt).

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

3

Omzetting van openbare verharding naar groen binnen de kern van Houten (incl. aanbrengen waterpasserende verharding op parkeerplaatsen)

Afgeleid van databestand afdeling BOR

X

1.080m2

1.472m2

2.500m2

2.500m2

3

Oppervlakte bestaande openbare verharding dat in het desbetreffende jaar is afgekoppeld van de riolering

Afdeling BOR

X

8.800m2

19.426m2

9.250m2

7.500m2

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Via deelname aan het nieuwe samenwerkingsverband van Winnet en de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie (CRA) kennis over en ervaringen met klimaatadaptatie delen en deze benutten in Houten.
  • Communiceren over het belang van natuur, groen en water. Richting kinderen (en hun ouders) doen wij dit via Natuur- en Milieueducatie (NME) Houten en Groen doet Goed. Volwassenen informeren we over en stimuleren we tot vergroening van het hun leefomgeving, o.a. via de website “Klimaatklaar”, Operatie Steenbreek en het project Levende tuinen dat in samenwerking met de tuinbranche is opgezet.
  • Door ontwikkelen proeftuin/showcase klimaatadaptatie achter gemeentehuis.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

3

Een vastgestelde visie op een klimaatproof Houten in het klimaatadaptatieplan (deelplan van het klimaatplan).

3

Ten minste één stimuleringsactie voor particulieren  voor het klimaatproof maken van de buitenruimte.

ga terug