Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 1: Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden

Doelstelling 1

Behouden en versterken van een aantrekkelijk  buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Aantal locaties aanplant landschapselementen (houtsingels, knotbomen, hoogstamboomgaarden)

Gemeente Houten

5

5

5

5

10

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Particulieren en agrariërs adviseren over de cultuurhistorische waarde van het landschap en de mogelijkheden voor aanleg en herstel van landschapselementen.
  • Advisering in het multidisciplinaire planteam (voor ruimtelijke ontwikkelingen) over landschappelijke inpassing van flora- en fauna bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Hiermee wordt voor een belangrijk deel invulling gegeven aan de gemeentelijke taken m.b.t. de Wet Natuurbescherming.
  • Samenwerken in het Provinciale Platform Kleine landschapselementen. Hier hebben wij ons medio 2019 bij aangesloten.
  • Wij maken ons hard voor versterking van de weidevogel populatie op het Eiland van Schalkwijk en andere kansrijke locaties binnen de gemeente.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Aantal adviesbezoeken aan particulieren grondeigenaren over hoe de landschappelijke kwaliteit verhoogd kan worden

Gemeente Houten

22

19

17

15

25*

1

Aantal interne adviezen (in het planteam) op het gebied van natuur en landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen

Gemeente Houten

X

X

32

50

50

*Het aantal adviesbezoeken en locaties met aanplant landschapselementen zal in 2020 naar verwachting toenemen. Reden hiervoor is dat er via het Platform Kleine landschapselementen budget beschikbaar komt voor aanleg en herstel van landschapselementen.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

We gaan een start maken met de uitvoering van het actieplan Groen en Biodiversiteit.

1

Het opstellen van een Soort Managementplan (SMP).

ga terug