Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 2: Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio

Doelstelling 2

Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Aantal oversteken Liniepont

Gemeente Houten

X

8.621

5.758

X

8.500

2

Aantal NS wandelingen Eiland van Schalkwijk

Nederlandse Spoorwegen

X

X

X

X

X

2

Aantal dagtochten (Kromme Rijnstreek)

Provincie Utrecht

X

X

X

X

X

* Meting vindt 2 jaarlijks plaats.

Betrokkenheid verbonden partijen

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden beoogt het recreatieterrein 't Waal (langs de Lek) verder te ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij deze doelstelling is sprake van een actieve inzet op een veelheid van terreinen:

  • In samenwerking met 15 regiogemeenten en de marketingorganisaties van de gemeenten, bijdragen aan de regiostrategie (inter)nationaal toerisme en uitvoering geven aan het marketingplan.
  • In algemene zin bijdragen aan het versterken van promotie van recreatie en toerisme binnen de gemeente en de regio, zoals het bijdragen aan een doorlopende verbetering van de informatievoorziening door de VVV Kromme Rijnsteek.
  • Deelname aan het Recreatieschap en uitvoering van het ontwikkelplan.
  • Bijdragen aan realisatie gezamenlijk ontwikkelbeeld voor de regio met bijpassende realisatiestrategie.
  • In samenwerking met gebiedspartners verbeteren van de stad-land verbindingen en het recreatieve netwerk voor wandelen en fietsen, bijvoorbeeld in verband met Utrecht Buiten en pijler Groen en Landschap van het Regionaal Economisch Programma (REP).
  • Faciliteren van ondernemersinitiatieven die bijdragen aan de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente en het buitengebied in het bijzonder.
  • In aanloop naar de UNESCO-aanwijzing het beleefbaar en bereikbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in samenwerking met de provincie Utrecht en andere partners (hier ligt ook een link met archeologie en cultuurhistorie).

NB: Enkele activiteiten die relevant zijn voor recreatie, staan vermeld bij het deelprogramma gebiedsontwikkeling.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Opstellen beknopte recreatievisie voor de Kromme Rijnstreek, als input voor de gemeentelijke Omgevingsvisie.

ga terug