Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Doelstelling 1: Een betrouwbare reistijd op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten en verbetering van de aansluiting op het rijkswegennet

Doelstelling 1

Een goede doorstroming op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten en verbetering van de aansluiting op het rijkswegennet.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Gemiddelde reistijd in de ochtendspits naar de A27, vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Rondweg

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

6:30 min

6:30 min

7:00 min

7:00 min

7:00 min

1

Gemiddelde reistijd in de ochtendspits naar de A12, vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Limesbaan

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

6:00 min

6:30 min

6:30 min

6:30 min

6:30 min

1

Gemiddelde reistijd in de avondspits van de A12 via de N229 naar de Koppeling (rotonde De Molen)*

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

X

X

X

X

14:00 min

* Betreft een nieuwe indicator vanaf 2020.

Betrokkenheid verbonden partijen

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist vormen op dit moment de U10-gemeenten.
De U10-gemeenten willen de goede perspectieven van de regio Utrecht als ontmoetingsplek voor gezond stedelijk leven koesteren, versterken en benutten.
Zij werken daarom op vrijwillige basis samen in U10-verband door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen.
De U-10 bestuurstafel voor duurzame bereikbaarheid bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • In het voorjaar 2019 is het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid vastgesteld, hierin zijn de ambities m.b.t. mobiliteit uit het collegeprogramma geprioriteerd. Er wordt invulling gegeven aan deze projecten (waarvan een aantal hieronder wordt genoemd).
  • Zowel ambtelijk als bestuurlijk deelnemen aan overleg met Rijkswaterstaat, de provincie, ProRail en andere gemeenten om de belangen van de gemeente Houten te behartigen.
  • Vanaf 2022 past Rijkswaterstaat de A27 aan. We blijven zorgvuldig aangehaakt bij de besluitvorming over het beperken van de hinder.
  • Vanuit mobiliteit wordt input geleverd voor de Ruimtelijke Koers. Er wordt onderzocht op welke manier invulling kan worden gegeven aan de woningbouwambities van Houten en wat de consequenties daarvan zijn voor de verkeersinfrastructuur (auto, fiets, openbaar vervoer, parkeren). Inrichting van de openbare ruimte en mobiliteit (netwerk en beleid) zijn communicerende vaten. Door te kiezen voor bepaalde locaties, bijvoorbeeld rondom stations, kan de mobiliteitsvraag worden beïnvloed. Daarnaast kan extra woningbouw leiden tot de aanleg van extra infrastructuur of tot wijzigingen in beleid (bijvoorbeeld parkeerbeleid).

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

Uitwerking bestuursovereenkomst met provincie Utrecht, gemeente Bunnik en Rijkswaterstaat. Onderdeel van deze bestuursovereenkomst is bijvoorbeeld een vrij liggend fietspad langs de N410, de uitbreiding van de verkeersontsluiting op de A12 met een toerit richting Arnhem en het kruispunt Kruisweg-rondweg Binnenweg.

1

Vertegenwoordigen van Houten bij de voorbereidingen die Rijkswaterstaat treft voor de verbreding van de Ring Utrecht.

1

Uitwerking bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder en de aanleg van een fietsbrug over de Lek ter hoogte van de A27 (zie ook deelprogramma fietsverkeer).

1

Een onderzoek naar de doorstroming op de Rondweg, met aandacht voor de verkeersafwikkeling bij de inprikkers en de verkeerslichten.

1

Haalbaarheidsonderzoek Vervoer over water (Onderdeel Mobiliteitsvisie EvS).

ga terug