Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Doelstelling 2: Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers

Doelstelling 2

Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

% Inwoners dat vindt dat in de eigen buurt straten, paden en stoepen goed begaanbaar zijn

Monitor Sociale Kracht

79%

79%

83%

79%

83%

2

% Asfaltwegen dat aan de beeldkwaliteitsnorm voldoet*

Team VOB

80%

80%

80%

80%

80%**

2

% Klinkerbestrating dat aan de beeldkwaliteitsnorm voldoet*

Team VOB

80%

80%

80%

80%

80%

* In het Beelkwaliteitskader is vastgelegd  dat 80% van het areaal moet voldoen aan de gestelde norm. Voor wegen is dat een B-kwaliteit (functioneel) met in de 3 centrumgebieden een A-kwaliteit (mooi en comfortabel). De genoemde realisatiecijfers zijn een schatting, gebaseerd op in- en externe inspectiegegevens.
** Op de beperkt gebruikte asfaltwegen Kanaaldijk-zuid en Neereind wordt tijdelijk alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud verricht wat mogelijk tot een lager percentage leidt.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Uitvoeren van klein en groot onderhoud en reconstructies aan de wegverhardingen en civieltechnische kunstwerken.
  • Wij gebruiken bestratingsmaterialen die voor minimaal 15% gerecycled zijn. Bij asfaltwegen bestaat minimaal 60% van de onderlaag en 30% van de tussenlaag uit gerecycled materiaal.
  • Uitvoeren van onderhoud en/of vervanging van verkeersregelinstallaties.
  • Het gebruik van duurzame auto's stimuleren en acties uitvoeren uit het beleidsplan Openbare Laadinfrastructuur 2018-2020.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Groot onderhoud brug Achterdijk-Groeneweg.

2

Herstelwerkzaamheden aan het rode asfalt van diverse delen van fietspaden.

2

Ontwerp uitwerken van de mogelijkheden voor reconstructie van kruispunt Binnenweg-Rondweg N410 incl. nieuwe verkeerslichten.

2

Profielaanpassing Lekdijk (initiatief- en definitiefase) (Onderdeel Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk (EvS).

2

Instellen parkeerverbod op de Lekdijk (Onderdeel Mobiliteitsvisie EvS).

2

Aanpak  Provincialeweg en kruising Provinciale weg - Jhr. Ramweg.

2

Realiseren van minimaal 5 nieuwe openbaar toegankelijke oplaadpunten voor auto's (onder voorbehoud van de Green Deal-bijdrage van het Rijk en de provincie).

ga terug