Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Doelstelling 3: Tevredenheid van inwoners over de parkeergelegenheid in hun buurt én in het Centrum

Doelstelling 3

Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

3

% Inwoners dat vindt dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt

Monitor Sociale Kracht

64%

66%

67%

64%

64%

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Toezicht en handhaving in de blauwe parkeerschijfzones.
  • Aandacht voor en monitoring van de parkeersituatie in en om Castellum.
  • Inzet City-Control software ter ondersteuning van de handhavers en om de effecten van handhaving op het parkeergedrag te monitoren.
  • In straten waar structureel te weinig parkeerplaatsen zijn of overlast wordt ervaren, wordt met een stappenplan samen met bewoners en andere betrokken partijen gewerkt aan een oplossing op maat (Parkeren op maat in de straat).

Doel

Omschrijving prestatie 2020

3

Herijking visie oude dorp.

3

Vaststellen van het nieuwe parkeerbeleid en het uitvoeren van mogelijke acties uit de nieuwe parkeerbeleidsnota.

3

Handhavingsactie op het parkeren van grote voertuigen (met name grote bestelbussen) in woonwijken.

ga terug